przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Spraw Społecznych
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 672, fax +48 91 42 45 671
  wss@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSS-VII
Wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U z 9 lutego 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60,1428) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających", który składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia.

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o wykreśleniu wpisu, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii na sali 62 lub pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku –

"Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie
z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających" składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory

2. Wniosek powinien być podpisany przez osoby do tego uprawnione.

3. Wykreślenie z rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych następuje również w przypadku:

 1. Nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 2. Przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w art. 28 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Społecznych
wytworzono:
2016/04/13
odpowiedzialny/a:
Beata Bugajska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2018/11/28 07:11:06
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2018/11/28 07:11:06 modyfikacja wartości
Agnieszka Maksymowicz 2018/01/26 13:30:00 modyfikacja wartości
Agnieszka Maksymowicz 2018/01/26 13:28:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/13 10:59:10 nowa pozycja