Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XXII
Oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej w związku ze sprzedażą części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową

Podstawa prawna: art. 25, art. 67, art. 71, art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121.t.j. ze zmianami), art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2018.716), art. 2, ust. 1 i 2 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecin z dnia 29.12.1997 r. w sprawie zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j ze zmianami)., art. 232 ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 j.t. ze zmianami).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej w związku ze sprzedażą części wspólnych przez wspólnotę mieszkaniową" (WMiRSPN-17).

2. Załączniki:
• operat szacunkowy wartości rynkowej lokalu powstałego z części wspólnych oraz udziału
w nieruchomości gruntowej związanego z tym lokalem (operat szacunkowy przedłożony przez Wnioskodawcę nie podlega zwrotowi),
• uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie:
- wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego z adaptacji części wspólnych i na jego sprzedaż,
- wyrażenia zgody na zmianę udziałów w częściach wspólnych,
- udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi do wykonania powyższych czynności (zaprotokołowana w formie aktu notarialnego),
• protokół uzgodnień w sprawie ustalenia warunków wykupu lokalu pomiędzy nabywcą a wspólnotą mieszkaniową,
• załącznik do zmiany udziałów zawierający przeliczenie udziałów w częściach wspólnych po dokonaniu wyodrębnienia lokalu,
• wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki lokali,
• opis z księgi wieczystej budynkowej,
• zaświadczenie o samodzielności lokalu wraz z inwentaryzacją powykonawczą.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się od wniosku. Za oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie pobiera się pierwszą opłatę zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania, które są ustalane od ceny nieruchomości zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni, od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Operat szacunkowy przedłożony przez Wnioskodawcę nie podlega zwrotowi.
2. W przypadku, gdy trwa regulacja stanu prawnego nieruchomości, w której położony jest dany lokal, do którego ma być oddany przedmiotowy udział, bądź w sprawach szczególnie skomplikowanych, Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości pisemnie informuje nabywcę, iż przedmiotowa sprawa będzie załatwiona w późniejszym terminie.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk