przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXXVII
Wymiana legitymacji instruktora i jej przedłużenie (w przypadku zmiany danych zawartych w legitymacji i/lub braku miejsca na przedłużenie jej ważności)

Podstawa prawna: art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wymianę legitymacji instruktora i jej przedłużenie” (BOI-89).

2. Załączniki:
a) fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (patrz pkt. VI. 2 UWAGI),
b) dotychczasowa legitymacja instruktora,
c) kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego zmianę danych – w przypadku zmiany danych zawartych w legitymacji (np. nazwiska, adresu zamieszkania),
d) kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora – w przypadku braku miejsca na przedłużenie ważności legitymacji,
e) kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora – w przypadku braku miejsca na przedłużenie ważności legitymacji,
f) pełnomocnictwo i dowód wniesienia opłaty skarbowej – w przypadku działania przez pełnomocnika.

3. Do wglądu:
• oryginał prawa jazdy,
• oryginał dokumentu tożsamości potwierdzającego zmianę danych,
• oryginały ważnych orzeczeń lekarskich.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Rejestr lekarzy uprawnionych oraz ewidencję psychologów prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl.
2. Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:
• bez nakrycia głowy,
• bez okularów z ciemnymi szkłami,
• głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem,
• równomiernie oświetlona twarz.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w innym dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/04
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2024/02/09 09:58:43
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2024/02/09 09:58:43 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/10/25 11:10:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 10:11:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/10 10:02:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:35:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 10:40:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/04 10:35:43 nowa pozycja