przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BGM-XIII
Decyzje o zatwierdzeniu podziału nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podstawa prawna: art. 95, art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami" (BGM-13).
  • W przypadku współwłasności (wieczystego współużytkowania) wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele (wieczyści współużytkownicy).
  • Jeżeli wniosek składa osoba prawna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu.
  • We wniosku należy podać punkt artykułu 95 wyżej wymienionej ustawy będący podstawą dokonania podziału.
  • We wniosku należy podać propozycję dostępu do drogi publicznej dla każdej projektowanej działki.
 2. Załączniki:
  • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z KW lub akt notarialny), w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej,
  • kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru - jeżeli wniosek składa osoba prawna (oryginał do wglądu),
  • oryginał aktualnego wypisu z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej (lub wyrys z mapy katastralnej) terenu podlegającego podziałowi,
  • oryginał decyzji - pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • dokumentacja geodezyjna sporządzona przez uprawnionego geodetę:
   • protokół z przyjęcia granic nieruchomości wraz ze szkicem przebiegu granic,
   • wykazy zmian danych ewidencyjnych (dotyczących działki i budynków),
   • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
   • mapa z projektem podziału w odpowiedniej ilości egzemplarzy,

W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział będzie powodował także podział budynku, do wniosku należy dołączyć rzuty wszystkich kondygnacji budynku z wniesionym na nich kolorem czerwonym odcinkiem granicy wewnątrz budynku.

Wypis z katastru nieruchomości, kopię mapy katastralnej oraz mapy do sporządzenia wstępnego projektu podziału można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieszczącym się przy ul. Odrowąża 1 w Szczecinie.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.
Opłata skarbowa za decyzję wydaną w postępowaniu odwoławczym wynosi 10 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin (dowody wpłat/przelewów nalezy załączyć do wniosku) - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze BGM).
 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze biura.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Geodety Miasta
wytworzono:
2016/04/21
odpowiedzialny/a:
Wojciech Wnuk
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/01/04 07:41:53
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/01/04 07:41:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/11/19 14:45:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/17 14:01:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/14 13:17:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/15 14:22:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/13 08:36:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/12 10:44:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/23 13:14:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/21 10:01:09 nowa pozycja