panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-XII
Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713), Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1449), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY

1. „Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej” (BDO-8).
2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
a) protokół zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta zawierający:
• porządek zebrania,
• uchwałę o powołaniu uczniowskiego klubu sportowego,
• uchwałę o przyjęciu statutu,
• uchwałę dotyczącą wskazania adresu siedziby,
• uchwałę o wyborze zarządu,
• uchwałę o wyborze organu kontroli wewnętrznej,
• uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego,
b) lista założycieli (co najmniej siedem osób, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych z danymi wymaganymi przez ustawę Prawo o stowarzyszeniach, tj. imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis),
c) dane osób wchodzących w skład komitetu założycielskiego, tj. imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia,
d) dane osób wchodzących w skład zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej, tj. imiona i nazwiska, pełniona funkcja,
e) dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
f) 2 egzemplarze statutu.
3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w przypadku żądania załatwienia sprawy w formie decyzji w terminie krótszym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji – 10,00 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do ewidencji (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk