Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-III
Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Podstawa prawna: art. 52 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r., poz. 136 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek prowadzącego instalację o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych" (WOŚr-21).

2.Kopia pozwolenia zintegrowanego albo kopia pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada.

3.Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

4.Plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji" wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie.

5.Plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.

W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

1.dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4;
2.dokumenty potwierdzające spełnienie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
3.plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art.78 ust.2.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

• za wydanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji - 82,00 zł.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni. Do 60 dni - sprawy szczególnie skomplikowane.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Ministra Środowiska za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/12, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2020/12/30 14:07:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/12/30 14:07:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 07:42:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:16:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/11 13:59:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/03/08 10:51:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/12 12:06:33 nowa pozycja

Wydruk