Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Architektury i Budownictwa
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
    wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-V
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)"*
2. Załączniki:
• „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” (PB-5)**,
• w zależności od potrzeb – odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,
• upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

* Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

** Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych lub innego tytułu. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

21 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonywanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeśli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymagają pozwolenia na budowę.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Architektury i Budownictwa, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Wiesława Rabińska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/09/01 07:13:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:13:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/02 09:18:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/02/19 10:47:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/18 14:00:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 12:39:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/11 13:22:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 08:51:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 14:31:21 nowa pozycja