panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Obsługi Interesantów
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
  boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXV
Zgłoszenie zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (dotyczy licencji wydanych przed 01.01.2020 r.)

WAŻNA INFORMACJA

licencje udzielone przed dniem 01.01.2020 r. zachowują ważność tylko do dnia 31.12.2022 r. Jeśli chcesz kontynuować działalność w zakresie przewozów taksówką, musisz przed upływem tego terminu złożyć wniosek o dostosowanie posiadanej licencji do nowych wymogów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• za pośrednictwem skrzynki podawczej (urny) znajdującej się w lewym skrzydle Urzędu w przedsionku przed salą Sesyjną (na prawobrzeżu: przy wejściu do Filii Urzędu Miasta, ul. Rydla 39-40). Urna dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
• za pośrednictwem platformy EPUAP.

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie, zadzwoń pod numer telefonu: 91-42-45-604 lub 91-42-45-848.
Odebrać dokumenty będziesz mógł:
• za pośrednictwem poczty,
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika.

PRZYGOTUJ

1. „Zgłoszenie zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką” (BOI-77).

2. Do wniosku dołącz:
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) - dotyczy członków zarządu osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

 • zaświadczenie to jest ważne tylko miesiąc od daty jego uzyskania,
 • obowiązuje ono zarówno przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz,

• kserokopia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz),
• kserokopia badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz),
• kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego wpis o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówka (wpis „taxi”),
• kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania pojazdem , którym ma być wykonywany transport osób,
• kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy licencja została wydana wspólnikom spółki cywilnej),

3. Oryginały dokumentów do wglądu.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata za zmianę licencji (zależy od okresu, na jaki wydano licencję):

• od 2 do 15 lat - 20 zł,
• od 16 do 30 lat - 25 zł,
• od 31 do 50 lat – 30 zł.

2. Opłata w wysokości:

• 11% od podstawy – za każdy wydany wypis w przypadku zmiany pojazdu,
• 5 % od podstawy – za każdy wydany wypis bez zmiany pojazdu.

3. Opłata za hologram (dla każdego zgłoszonego pojazdu) – 9,10 zł.

Opłaty te zapłacisz w kasach Urzędu (zlecenie wpłaty przekaże urzędnik podczas przyjmowania wniosku)

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 ze zm.).

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk