Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-VIII
Zabudowa wspólnej granicy, zbliżenie się do granicy obiektem mieszkalnym lub innym

Podstawa prawna: art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) w związku z § 12 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2019 r. , poz. 1065).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o pozwolenie na zabudowę wspólnej granicy lub zbliżenie się do niej budynkiem mieszkalnym” (WMiRSPN-4).
2. Załączniki:
• pełnomocnictwo udzielone przez inwestora, upoważniającego wnioskodawcę do zawierania w jego imieniu umów cywilnych jeżeli wniosek składa osoba występująca w imieniu inwestora,
• dokument wskazujący możliwość lokalizacji przedmiotowej inwestycji (kopie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),
• projekt (koncepcja) elewacji budynku od strony zabudowy lub jego zbliżenia do granicy,
• dwa egzemplarze planu zagospodarowania sporządzonego na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (z wniesionym stanem władania działki inwestycyjnej i sąsiednich) wykazujący zwymiarowanie wzajemnych odległości budynku od granicy. Mapę można otrzymać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1,
• aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk