przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXXII
Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów

Podstawa prawna: Uchwała nr IX/269/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów” (WZiON–28).
2. Załączniki:
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok ubiegania się o bonifikatę z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe – w celu uzyskania zaświadczenia należy wystąpić do właściwego Urzędu Skarbowego.
3. Upoważnienie/Pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem - 5,00 zł,
• za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa - 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy do 150 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.
2. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok ubiegły, ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w II połowie lutego.
3. Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.
4. Dochód miesięczny obliczany jest jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na wnioskodawcy.
5. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
6. Z uwagi na powyższe do dochodu zalicza się m.in.: dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent, stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne stanowiące dochód.
7. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez wnioskodawcę samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości przekształconej z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
8. Do wniosku należy dołączyć (przy składaniu wniosku lub w terminie późniejszym) zaświadczenie/a z Urzędu Skarbowego wszystkich członków gospodarstwa domowego o wysokości ich dochodów (bądź ich braku), osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
9. Niewypełnienie lub nieczytelne wypełnienie powyższego oświadczenia skutkować będzie odmową udzielenia bonifikaty.
10. Niedostarczenie przez wnioskodawcę wymaganych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, co oznaczać będzie nieprzyznanie bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
11. Jednorazowo udzielona bonifikata nie jest bonifikatą stałą i dotyczy tylko danego roku, w którym składany jest wniosek.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
wytworzono:
2019/09/11
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/28 14:12:02
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/28 14:12:02 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/28 14:11:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/09/11 08:40:02 nowa pozycja