przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Księgowości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 395, fax +48 91 42 45 854
    wks@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WKs-XI
Wydawanie kopii / uwierzytelnionych kopii / uwierzytelnionych odpisów dokumentów w trybie Ordynacji podatkowej

Podstawa prawna: art. 178 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie kopii/ uwierzytelnionych kopii/ uwierzytelnionych odpisów dokumentów" (WKs-9).
2. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, dodatkowo:
• pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 974),
• dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa w przypadku żądania uwierzytelnionych kopii / uwierzytelnionych odpisów dokumentów:
• 5,00 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej strony, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)
• nie pobiera się opłaty skarbowej za uwierzytelnienie kopii/odpisu pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

2. Opłata administracyjna za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. (Dz. U. 2018 poz. 1844):
• 0,60 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A4,
• 0,80 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A4,
• 0,90 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A3,
• 1,20 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A3.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (dotyczy dokumentów zawierających informacje niejawne, a także innych dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny - art. 179 §1,2 Ordynacja podatkowa).
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Księgowości
wytworzono:
2020/01/28
odpowiedzialny/a:
Dorota Pudło-Żylińska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2020/01/28 13:19:23
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/01/28 13:19:23 nowa pozycja