Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-I
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Podstawa prawna: art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz art. 5, art. 37 ust. 1 i art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 362).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu” (WZiON-1) wraz z uzasadnieniem.
2. Załączniki:

A. Osoby fizyczne:
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku,
• „Oświadczenie użytkownika wieczystego o stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych” (WZiON-35).

B. Osoby prawne:
• tytuł pomocy wraz z przeznaczeniem,
• pełną nazwę (firmy), siedzibę i adres przedsiębiorcy,
• numer identyfikacji podatkowej (NIP),
• numer identyfikacyjny REGON,
• oznaczenia wykonywanej działalności według PKD,
• wskazanie, czy przedsiębiorca jest przedsiębiorcą małym lub średnim,
• formę prawno-organizacyjną przedsiębiorcy,
• strukturę własności przedsiębiorstwa,
• średnią liczbę zatrudnionych,
• strukturę produkcji (w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych),
• zobowiązania,
• listę głównych wierzycieli,
• bilans zysków i strat za rok poprzedzający datę złożenia wniosku,
• aktualne sprawozdanie finansowe,
• oświadczenie o pomocy udzielonej w ciągu danego roku budżetowego i dwóch lat poprzedzających dany rok budżetowy:
- podstawy prawne udzielonej wcześniej pomocy,
- formy pomocy,
- nazwy i siedziby organów, które udzieliły pomocy,
- tytuły (przeznaczenie) otrzymanej pomocy,
- wartość nominalna pomocy,
- wartość pomocy brutto – EDB (ekwiwalent dotacyjny brutto),
- wartość pomocy netto – EDN (ekwiwalent dotacyjny netto),
- oceny stopnia realizacji założonego przeznaczenia oraz efektywności przyznanej pomocy publicznej.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 120 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Przesunięty termin uregulowania opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Nie uzupełnienie wniosku w wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk