panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXI
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę na terenie miasta Szczecin

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.

Odebrać zezwolenie będziesz mógł:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika,
• za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę na terenie miasta Szczecin” (BOI-65).
• w przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty

ILE ZAPŁACISZ

1. Jeżeli rozpoczynasz działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosisz opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
2100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

2. Jeżeli prowadzisz sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia wnosisz opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży za rok poprzedni dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, składanego do dnia 31 stycznia):

a. 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
b. 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
c. 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

O terminie i numerze konta, na które wpłacisz opłatę poinformujemy Cię przed wydaniem zezwolenia.

3. Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł.
Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Pokaż urzędnikowi potwierdzenie przelewu podczas składania wniosku.

Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:
• poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
• udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

Przedsiębiorco:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, wydawane są na okres do 2 lat.
Jeżeli prowadziłeś w ciągu roku sprzedaż napojów alkoholowych, musisz złożyć do 31 stycznia następnego roku, pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim -„Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych” (BOI-58).

Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Pamiętaj, aby posiadać odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty, w celu okazania go przedsiębiorcom zaopatrującym punkt sprzedaży napojów alkoholowych (producentom i przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi).

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Do obliczenia tej opłaty możesz skorzystać z kalkulatora opłat.

Opłaty za zezwolenie płaci się co roku w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Jeżeli zapomniałeś o opłacie lub nie zdążyłeś jej wpłacić w terminie, możesz opłacić opłatę powiększoną o 30% w dodatkowym 30-dniowym terminie. Po tym terminie zezwolenie wygaśnie.

Jeżeli twoje zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w terminie, będziesz mógł złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia w tym samym punkcie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021.735 ze zm.), Art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1119), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020.1546).

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk