przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCVII
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
• za pośrednictwem platformy EPUAP.
Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie, zadzwoń pod numer telefonu:
91-42-45-604 lub 91-42-45-848.
Dokumenty odbierzesz:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika,
• za pośrednictwem poczty.

PRZYGOTUJ

1. „Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego” (BOI-50).
2. Do wniosku dołącz:
• „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem” (BOI-70),
• kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
• dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej (patrz WAŻNE INFORMACJE),
• „Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej” (BOI-69),
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia (dotyczy nowego zezwolenia),
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji” (BOI-68) złożone przez członków zarządu spółki, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, osobę prowadzącą działalność gospodarczą oraz przez osobę zarządzającą transportem lub uprawnioną na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
• Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – złożona przez członków zarządu spółki, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, osobę prowadzącą działalność gospodarczą oraz przez osobę zarządzającą transportem lub uprawnioną na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
• kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wspólnicy spółki cywilnej chcą uzyskać wspólną licencję),
• wykaz pojazdów (BOI-49a),
• „Oświadczenie dotyczące zatrudnionych osób” (BOI-69A) - przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi udzielającemu zezwolenie, w terminie do dnia 31 marca roku następnego - po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
3. Oryginały dokumentów do wglądu.

ILE ZAPŁACISZ

• 1000 zł - podstawa opłaty za wydanie zezwolenia,
• 110 zł - za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do zezwolenia.

Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu (zlecenie wpłaty przekaże urzędnik podczas przyjmowania wniosku) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

Przedsiębiorco:
1. Musisz posiadać siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin.
2. Aby udokumentować wymóg zdolności finansowej musisz być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe.
Oznacza to, że musisz dysponować kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej:
a. 9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;
b. 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony;
3. Zdolność finansową udokumentujesz okazując:
a. roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę (członek zarządu spółki, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej, przedsiębiorca), bądź w drodze odstępstwa
b. gwarancję bankową, lub
c. ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego (zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r.).
4. W przypadku przeniesienia uprawnień po śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej:
• do wniosku dołącz akt zgonu przedsiębiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wstąpienie na jego miejsce spadkobiercy,
• opłata wynosi 5% opłaty jak za udzielenie zezwolenia. Opłata za każdy wypis w ww. przypadku wynosi 1% opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia
21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (http://eur-lex.europa.eu). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.2022.2201 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/09/13 10:48:33
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/09/13 10:48:33 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/20 10:16:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/02/28 11:46:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/10/21 09:01:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/02 07:18:20 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/12/30 13:37:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 10:54:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 09:42:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/07 14:49:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:50:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:14:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:28:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/21 11:48:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/02 13:49:29 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/01/18 09:39:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 08:28:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:45:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/27 08:26:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/18 07:57:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 11:03:12 nowa pozycja