panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCVII
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• za pośrednictwem skrzynki podawczej (urny) znajdującej się w lewym skrzydle Urzędu w przedsionku przed salą Sesyjną (na prawobrzeżu: przy wejściu do Filii Urzędu Miasta, ul. Rydla 39-40). Urna dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 .
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
• za pośrednictwem platformy EPUAP.
Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie, zadzwoń pod numer telefonu: 91-42-45-604 lub 91-42-45-848.
Odebrać dokumenty będziesz mógł:
• za pośrednictwem poczty,
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika.

PRZYGOTUJ

1. „Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego” (BOI-50).
2. Do wniosku dołącz:
• „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem” (BOI-70),
• kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
• dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej (patrz WAŻNE INFORMACJE),
• „Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej” (BOI-69),
• „Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców” (BOI-47),
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia (dotyczy nowego zezwolenia),
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji” (BOI-68) złożone przez członków zarządu spółki, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, osobę prowadzącą działalność gospodarczą oraz przez osobę zarządzającą transportem lub uprawnioną na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
• Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – złożona przez członków zarządu spółki, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, osobę prowadzącą działalność gospodarczą oraz przez osobę zarządzającą transportem lub uprawnioną na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
• kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wspólnicy spółki cywilnej chcą uzyskać wspólną licencję).
3. Oryginały dokumentów do wglądu.

ILE ZAPŁACISZ

• 1000 zł - podstawa opłaty za wydanie zezwolenia,
• 110 zł - za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do zezwolenia.

Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu (zlecenie wpłaty przekaże urzędnik podczas przyjmowania wniosku) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

Przedsiębiorco:
1. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wypełnij i dołącz do dokumentów Wykaz pojazdów” (BOI-49), gdzie wpiszesz dane pojazdów, które będziesz wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego.
2. Musisz posiadać siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin.
3. Aby udokumentować wymóg zdolności finansowej musisz być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Oznacza to, że musisz dysponować kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
4. Zdolność finansową udokumentujesz okazując:

a. roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę (członek zarządu spółki, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej, przedsiębiorca), bądź w drodze odstępstwa
b. gwarancję bankową, lub
c. ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego (zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r.).

5. W przypadku przeniesienia uprawnień po śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej:
• do wniosku dołącz akt zgonu przedsiębiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wstąpienie na jego miejsce spadkobiercy,
• opłata wynosi 5% opłaty jak za udzielenie zezwolenia. Opłata za każdy wypis w ww. przypadku wynosi 1% opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (http://eur-lex.europa.eu). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk