przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 654, 91 42 45 850
    mkz@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BMKZ-III
Wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 t.j. ze zm.) i Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 81), § 1 porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecina z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1802, z 2015 r. poz. 2257 i z 2019 r. poz. 5968).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek BMKZ-3a o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków (prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu tego zabytku)
LUB
Wniosek BMKZ-3b o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków (prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich, trwałego przeniesienia zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu tego zabytku.

2. Załączniki:

1) upoważnienie - w przypadku występowania w imieniu innych osób lub podmiotów będących posiadaczami przedmiotowego zabytku;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem*

• Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków można zamiennie dołączyć zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie tych badań, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.
• Do wniosku o przemieszczenie zabytku nieruchomego albo przeniesienie zabytku ruchomego należy ponadto dołączyć zgodę właściciela nieruchomości, na którą ma być przemieszczony zabytek nieruchomy albo przeniesiony zabytek ruchomy.
• Do wniosku o przeniesienie zabytku ruchomego należy ponadto dołączyć zgodę właściciela nieruchomości, na którą ma być przeniesiony zabytek ruchomy.

* tytuł prawny do korzystania z zabytku może wynikać z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

3) 2 egzemplarze dokumentacji, w tym jeden dla urzędu:

w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ prac restauratorskich/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych:
program prac konserwatorskich /restauratorskich/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych, zawierający:
imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu prac lub badań na zabytek, w szczególności:
1) opis stanu zachowania zabytku;
2) wskazanie oczekiwanych efektów prac lub badań;
3) wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik.
w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych/ przemieszczenia zabytku nieruchomego:
Projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek
LUB
Program robót budowlanych, który powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu planowanych prac na zabytek, w szczególności:
1) opis stanu zachowania zabytku;
2) wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej;
3) wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.
w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego:
Wstępny projekt podziału zabytku.
w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych i napisów:
Projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów.
w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań:
Program podejmowania innych działań, zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu innych działań na zabytek
w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku:
projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek
LUB
Program robót budowlanych, który powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek, w szczególności:
1) wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej;
2) wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.

II. OPŁATY:

• Za wydanie decyzji pozwalającej na prowadzenie prac – 82 zł
- w tytule przelewu należy wpisać: pozwolenie konserwatorskie, BMKZ-3a lub BMKZ-3b, adres zabytku.
• Za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł
- w tytule przelewu należy wpisać: pełnomocnictwo, BMKZ-3a lub BMKZ-3b, adres zabytku.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Opłatę skarbową wnosi się tylko w przypadku obowiązku wniesienia takiej opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j. ze zm.).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

VI. UWAGI:

Odbiór pozwolenia konserwatorskiego odbywa się za pośrednictwem poczty, za pomocą doręczenia elektronicznego, bądź osobiście w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
wytworzono:
2016/04/12
odpowiedzialny/a:
Michał Dębowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/04/17 10:55:54
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/04/17 10:55:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/11 08:40:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/12 13:40:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/12 11:44:05 nowa pozycja