Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XLII
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych” (WOŚr-25), który powinien zawierać:
• imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz numer identyfikacji podatkowej – NIP,
• określenie przedmiotu i obszaru działalności,
• określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem (należy przedstawić możliwości techniczne i organizacyjne z uwzględnieniem posiadanego sprzętu wykorzystywanych do prowadzenia działalności w tym, np.: załączyć aktualne kopie dowodów rejestracyjnych specjalistycznych pojazdów),
• informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
• proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
• określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia (termin należy określić dokładnie, np. w latach, maksymalny okres na jaki zezwolenie może być wydane wynosi 10 lat).
2. Załączniki:
• zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i musi ono zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
• potwierdzenie gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych lub nieczystości z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną,
• oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do terenu, na którym położona jest baza transportowa Wnioskodawcy.

II.OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa wynosi:
• za wydanie decyzji – 107,00 zł (część III pkt 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Przed wydaniem zezwolenia organ może:
• wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
• dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
2. Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie powinien spełnić wymagania określone w uchwale Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2023 r. Nr LI/1381/23 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. 2023.3642).
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Prezydentowi Miasta wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
4. Organ odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:
• jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
• mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
oraz w przypadku, gdy przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/18, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Eliza Kaberów, dnia: 2023/09/22 09:11:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Eliza Kaberów 2023/09/22 09:11:54 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/18 13:35:11 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/18 13:32:54 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/18 13:30:36 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/18 13:30:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 10:02:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:29:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/05 13:09:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/11/10 11:34:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/18 10:12:28 nowa pozycja