Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XLII
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych" (WOŚr-25), który powinien zawierać:

◦ imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP,
◦ określenie przedmiotu i obszaru działalności,
◦ określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem. Do wniosku należy załączyć aktualne kopie dowodów rejestracyjnych specjalistycznych pojazdów wykorzystywanych w prowadzonej działalności oraz przedstawić możliwości techniczne i organizacyjne z uwzględnieniem posiadanego sprzętu,
◦ informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
◦ proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
◦ określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia (termin należy określić dokładnie, np. w latach, maksymalny okres na jaki zezwolenie może być wydane wynosi 10 lat),

2. Załączniki:

 ◦ zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i musi ono zawierać klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
◦ potwierdzenie gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
◦ oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do terenu, na którym położona jest baza transportowa Wnioskodawcy. Baza musi spełniać wymagania określone w uchwale Rady Miasta Szczecin: Nr XXII/606/12 z dnia 17 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. 2012.2549) oraz Nr XXXIII/969/13 (Dz. Urz. Woj. 2013.3146) z dnia 9 września 2013 r. (patrz pkt. VI.UWAGI ppkt. 2).

II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa wynosi:

• za wydanie decyzji – 107,00 zł (część III pkt 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Przed wydaniem zezwolenia organ może:

◦ wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
◦ dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

2. Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie powinien spełnić wymagania określone w uchwale Rady Miasta Szczecin z dnia 9 września 2013 r. nr XXXIII/969/13 (Dz. Urz. Woj. 2013.3146) zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w uchwale Nr XXII/606/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. 2012.2549) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Prezydentowi Miasta wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

4. Organ odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:

◦ jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
◦ mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, oraz w przypadku, gdy przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/18, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/04/04 10:02:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 10:02:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:29:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/05 13:09:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/11/10 11:34:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/18 10:12:28 nowa pozycja

Wydruk