Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 654, 91 42 45 850
  mkz@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BMKZ-I
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym w granicach administracyjnych Szczecina

Podstawa prawna: art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Uchwała nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 70, poz. 1119 z dnia 8 czerwca 2007 r.). Zarządzenie nr 347/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2007 r.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym w granicach administracyjnych Szczecina" (BMKZ-1).
 2. Załączniki:
  • decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
  • dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem,
  • harmonogram oraz kosztorys inwestorski przewidywanych lub wykonanych prac lub robót, ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
  • decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
  • informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.

II. OPŁATY:

Zwolnione z opłat, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po uchwaleniu przez Radę Miasta Szczecin uchwały w sprawie udzielenia wnioskowanej dotacji. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Szczecin i wnioskodawcą.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Realizacja wniosków i wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od wysokości przyznanych przez Radę Miasta Szczecin środków finansowych w budżecie Miasta Szczecin na ochronę i konserwację zabytków.

VI. UWAGI:

Po wykorzystaniu przyznanej dotacji wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania prac objętych dotacją, w terminie określonym w umowie i zgodnie ze wzorem sprawozdania.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk