przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 654, 91 42 45 850
    mkz@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BMKZ-I
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym w granicach administracyjnych Szczecina

Podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm. – tekst jednolity); Uchwała nr XXIV/720/20 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 18 grudnia 2020, poz. 5756); Uchwała Nr XXVI/771/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 2 marca 2021, poz. 926).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane” (BMKZ-1).
2. Załączniki:

• Dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku
np. odpis aktu notarialnego, umowa dzierżawy, umowa o zarządzanie nieruchomością, uchwała WM o powołaniu Zarządu, uchwała WM w sprawie remontu;
• Dokument potwierdzający status prawny jednostki organizacyjnej ubiegającej się o dotację
np. wypis z KRS, wypis z CEIDG, kopia statutu, zaświadczenie z Urzędu Wojewódzkiego lub MSWiA w przypadku kościołów i związków wyznaniowych (jeśli dotyczy);
• Kopia ważnej decyzji organu ochrony zabytków pozwalającej na prowadzenie prac/robót budowlanych objętych wnioskiem
W przypadku gdy jest wymagana i gdy organem wydającym decyzję nie jest Prezydent Miasta Szczecin;
• Kopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenie dokonania zgłoszenia
W przypadku gdy jest wymagane i gdy organem wydającym pozwolenie bądź przyjmującym zgłoszenie nie jest Prezydent Miasta Szczecin;
• Kopia projektu budowlanego lub wyciągu z projektu/program prac/inna dokumentacja projektowa;
• Szczegółowy przedmiar/obmiar i kosztorys inwestorski/powykonawczy prac lub robót/indywidualna wycena prac;
• Dokumentacja powykonawcza prac
W przypadku ubiegania się o refundację;
• Protokół odbioru końcowego prac
W przypadku ubiegania się o refundację
• Kopia rachunków bądź faktur oraz kopie potwierdzeń przelewów
W przypadku ubiegania się o refundację
• Dokumentacja fotograficzna ukazująca stan zabytku
• Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
W przypadku gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca


II. OPŁATY:

Zwolnione z opłat, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm. – tekst jednolity).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Terminy składania wniosków:
• w przypadku prac planowanych – w okresie od 1 września do 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
• w przypadku refundacji – w okresie od 1 do 31 stycznia roku, w którym dotacja ma być udzielona;

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 nie podlegają rozpatrzeniu.
Informacja o przyznaniu dotacji lub odmowie przyznania dotacji zostanie udzielona po uchwaleniu przez Radę Miasta Szczecin uchwały w sprawie udzielenia wnioskowanej dotacji. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Szczecin i wnioskodawcą.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Realizacja wniosków i wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od wysokości przyznanych przez Radę Miasta Szczecin środków finansowych w budżecie Miasta Szczecin na ochronę i konserwację zabytków, rekomendacji Komisji dotacyjnej oraz ostatecznej decyzji Rady Miasta.

VI. UWAGI:

Po wykorzystaniu przyznanej dotacji wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania prac objętych dotacją, w terminie określonym w umowie i zgodnie ze wzorem sprawozdania - BMKZ-5.

udostępnił: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, wytworzono: 2016/03/30, odpowiedzialny/a: Michał Dębowski, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/07/02 14:25:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/07/02 14:25:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/01/14 13:00:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/11 08:38:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/14 14:12:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/12 11:39:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/30 09:58:21 nowa pozycja