Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 363, fax +48 91 42 45 408
    wpiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WPiOL-XVI
Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podatku od: nieruchomości/środków transportowych/rolnego i leśnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, opłatach: skarbowej/targowej/za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna: art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

A. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego:

• "Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty lub/i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)” (WPiOL-17),
• "Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/opłaty lub/i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)” (WPiOL-18),
• "Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę/opłaty prolongacyjnej (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)” (WPiOL-19),

B. Załączniki:

1) "Oświadczenie osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, o: stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych” (WPiOL-16) wraz z:

a) dowodami potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów netto np.: zaświadczenie o wynagrodzeniu netto, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu,
b) oświadczeniem o ewentualnych kosztach leczenia,
c) potwierdzeniem wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),
d) udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi na utrzymanie gospodarstwa domowego (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne),
e) kopiami umów dot. zaciągniętych kredytów bankowych wraz z harmonogramami spłaty rat,
f) udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi na inne cele niż wskazane powyżej (np. ubezpieczenie domu, ubezpieczenie osobiste, ochrona nieruchomości ),
g) udokumentowane wydatki związane z eksploatacją samochodu (ubezpieczenie OC, AC, NW, koszty przeglądu technicznego, koszty napraw, koszty paliwa)
h) innymi: na żądanie organu podatkowego.

2) informacje i dowody potwierdzające sytuację ekonomiczną firmy w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających go latach obrotowych, w tym:

a) formę opodatkowania działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym (np. karta podatkowa, ryczałt, podatkowa księga przychodów i rozchodów),
b) wielkość i strukturę przychodów oraz kosztów (np. przychody z działalności podstawowej, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe)
c) obrót i wynik finansowy (w przypadku prowadzenia pełnej rachunkowości należy dostarczyć bilans i rachunek zysków i strat),
d) wielkość i strukturę należności (nie dotyczy struktury według kontrahentów; podział na należności przeterminowane, nieściągalne, sporne, pozostałe; należy udokumentować postępowania prawne mające na celu wyegzekwowanie zaległych zobowiązań),
e) wielkość i strukturę zobowiązań krótko- i długoterminowych (w tym z tytułu kredytów bankowych oraz zobowiązania przeterminowane; w przypadku kredytów długoterminowych należy podać kwoty rat przypadających do spłaty w bieżącym roku obrotowym),
f) wielkość i strukturę zobowiązań publicznoprawnych (zobowiązania wobec budżetu państwa; zobowiązania wobec gminy Szczecin; zobowiązania wobec ZUS; pozostałe zobowiązania; z wykazaniem zobowiązań przeterminowanych),
g) majątek obrotowy (stan: zapasów, środków pieniężnych, papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych).

3) wskazanie, czy podatnik (przedsiębiorca) wnosi o ulgę:

a) nie stanowiącą pomocy publicznej,
b) stanowiącą pomoc de minimis,
c) stanowiącą pomoc publiczną.

ad. a) w przypadku wnioskowania o ulgę nie stanowiącą pomocy publicznej należy uzasadnić, dlaczego jej udzielenie nie grozi zakłóceniem lub nie zakłóci konkurencji oraz nie wpłynie na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej,

ad. b) w przypadku wnioskowania o ulgę stanowiącą pomoc de minimis należy złożyć:
• „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (WPiOL-20) wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami),
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym podatnik stara się o ulgę oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeżeli podatnik nie ma obowiązku sporządzania takich sprawozdań należy złożyć oświadczenie w tej sprawie),

ad. c) w przypadku wnioskowania o ulgę stanowiącą pomoc publiczną w ramach jednego z przeznaczeń wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej należy wskazać przeznaczenie pomocy oraz złożyć:
• „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie” (WPiOL-21) informacje sporządzoną na formularzu według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zmianami)
• oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, jeżeli podatnik dotychczas nie korzystał z pomocy publicznej,
• sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (sprawozdania nie są wymagane, jeżeli podatnik jest mikro- lub małym przedsiębiorcą i ubiega się o pomoc regionalną lub na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw albo na szkolenia, lub na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych).

4) oświadczenie, czy prowadzona przez podatnika (rolnika) działalność w sektorze rolnym, obejmuje:
a) produkcję pierwotną produktów rolnych,
b) przetwarzanie i obrót produktami rolnymi.

ad a) w tym przypadku należy złożyć:
• oświadczenie o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy de minimis
w rolnictwie,
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie otrzymane w roku, w którym podatnik stara się o ulgę oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie” (WPiOL-27) wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810),
• oświadczenie o wielkości podmiotu,
• informację o klasie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

ad b) w tym przypadku podatnicy (rolnicy) mogą uzyskać pomoc de minimis na takich samych warunkach jak podmioty spoza rolnictwa i składają dokumenty zgodnie z pkt. 3b).

5) inne: na żądanie organu podatkowego.

C. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika dodatkowo:

• pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330).

II. OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (WPiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów – Kancelaria Główna lub przesyła pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać:
1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
2) zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

VI. UWAGI:

1. Wniosek winien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).
2. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków formalnych w terminie
7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).
3. W związku ze złożonym wnioskiem organ podatkowy może stosować procedurę określoną w art. 39 Ordynacji podatkowej lub dokonać zabezpieczeń określonych w art. 34 lub w art. 41 Ordynacji podatkowej, a ich kosztami może zostać obciążony wnioskodawca.
4. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, wytworzono: 2016/05/11, odpowiedzialny/a: Dorota Brzozowska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2022/04/20 12:15:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2022/04/20 12:15:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/27 09:13:00 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2019/02/04 13:50:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/07/08 13:01:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/07/08 11:03:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/11 11:13:36 nowa pozycja