Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BGM-V
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna: art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 2a pkt 2, ust. 2b pkt 2 lub ust. 2c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 276, ze zm.). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 393).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków" (BGM-5).
 2. Załączniki:
  • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis z KW lub akt notarialny lub inny dokument),
  • aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna - oryginał do wglądu lub wierzytelna kopia,
  • dokumentacja geodezyjna sporządzona przez geodetę uprawnionego potwierdzająca konieczność aktualizacji (zmiany wpisu lub sprostowania błędnych informacji) w danych objętych ewidencją gruntów i budynków przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • inna dokumentacja uzasadniająca zdaniem wnioskodawcy wniosek.

II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa:

 • za wydanie decyzji - 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej - część I pkt 53),
 • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część IV).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Odwołanie wnosi się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura.
 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze biura.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk