przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCII
Wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.
Odebrać zezwolenie będziesz mógł:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika,
• za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłat.

PRZYGOTUJ

1. Wniosek o wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych” (BOI-60).
2. Do wniosku dołącz:

• kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

• wykaz posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych uwzględniający ilość i wartość sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Oryginały dokumentów do wglądu.
Zamiast oryginałów dokumentów możesz złożyć kopie, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:
• 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
• 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);
• 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

O terminie i numerze konta, na które wpłacisz opłatę poinformujemy Cię przed wydaniem zezwolenia.

2. Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł.
Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Pokaż urzędnikowi potwierdzenie przelewu podczas składania wniosku.
Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:
• poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
• udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

Przedsiębiorco:

Zezwolenie może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:
a) likwidacja punktu sprzedaży,
b) upływ terminu ważności zezwolenia,
c) zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
d) zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
e) niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.

• W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
• Otrzymasz zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych z terminem na wyprzedaż nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
• Po otrzymaniu zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych możesz wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572). Art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2151), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 2111).

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/05/20 13:37:40
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/05/20 13:37:40 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/14 10:04:06 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/10 09:41:10 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/25 08:55:15 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:33:54 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:03:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/13 11:54:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/20 14:29:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:46:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:27:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/07 09:50:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/20 12:24:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:39:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/19 08:44:56 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2015/12/29 10:12:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 10:14:35 nowa pozycja