Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCII
Wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.
Odebrać zezwolenie będziesz mógł:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika,
• za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłat.

PRZYGOTUJ

1. Wniosek o wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych” (BOI-60).
2. Do wniosku dołącz:

• kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

• wykaz posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych uwzględniający ilość i wartość sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Oryginały dokumentów do wglądu.
Zamiast oryginałów dokumentów możesz złożyć kopie, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:
• 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
• 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);
• 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

O terminie i numerze konta, na które wpłacisz opłatę poinformujemy Cię przed wydaniem zezwolenia.

2. Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł.
Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Pokaż urzędnikowi potwierdzenie przelewu podczas składania wniosku.
Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:
• poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
• udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

Przedsiębiorco:

Zezwolenie może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:
a) likwidacja punktu sprzedaży,
b) upływ terminu ważności zezwolenia,
c) zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
d) zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
e) niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.

• W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
• Otrzymasz zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych z terminem na wyprzedaż nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
• Po otrzymaniu zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych możesz wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.). Art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 165), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.).

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/01/25 08:55:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/01/25 08:55:15 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:33:54 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:03:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/13 11:54:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/20 14:29:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:46:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:27:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/07 09:50:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/20 12:24:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:39:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/19 08:44:56 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2015/12/29 10:12:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 10:14:35 nowa pozycja