Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Księgowości
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 395, fax +48 91 42 45 854
  wks@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WKs-III
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu gospodarki nieruchomościami, stwierdzającego stan zaległości

Podstawa prawna: art. 217-220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. 2096 ze zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. 1044 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach z tytułu gospodarki nieruchomościami, stwierdzającego stan zaległości lub o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej" (WKs–3).
 2. Dowód osobisty do wglądu.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • od każdego egzemplarza zaświadczenia - 17,00 zł,
 • za upoważnienie do złożenia wniosku i/lub odbioru zaświadczenia - 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia albo złożenie upoważnienia między innymi w sprawach: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, uprawnień dla osób niepełnosprawnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, nauki, szkolnictwa – art. 2 i art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie pózniej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk