przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LI
Kontrola krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

SCHEMAT KONTROLI

• otrzymasz zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli,
• przygotowujesz dokumenty do kontroli,
• wybierasz miejsce kontroli (Urząd Miasta, biuro rachunkowe, siedziba lub miejsce wykonywania działalności), poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
• rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
• po zakończeniu otrzymasz protokół z kontroli,
• kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

PRZYGOTUJ

1. Imienny wykaz kierowców.
2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
3. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
4. Prawo jazdy wydane w kraju.
5. Zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców. W przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej dodatkowo zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia. Zaświadczenie jest ważne tylko miesiąc od daty jego uzyskania.
6. „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) - dotyczy członków zarządu osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
7. „Wykaz pojazdów” (BOI-49).
8. Dokument potwierdzający, iż przedsiębiorca nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej objętej licencją, na skutek okoliczności zależnych od niego przez okres powyżej sześciu miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia kontroli (umowa przewozu osób).
9. Umowę spółki cywilnej, jeżeli dotyczy.
10. Książkę kontroli przedsiębiorcy.

OPŁATY

Nie pobiera się.
Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł, zwolnione z opłaty są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


SPRZECIW OD CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu (np. przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli), przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców do organu kontrolującego. Sprzeciw wymaga uzasadnienia i jest wnoszony się na piśmie. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz.U.2024.236), ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U.2022.2201 ze zm.).

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2021/10/12
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/05/08 09:11:56
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/05/08 09:11:56 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2024/02/14 11:58:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/09 11:17:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/13 10:04:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/12 10:48:11 nowa pozycja