przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXII
Rejestracja pojazdu nowego i używanego po zmianie właściciela w kraju

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek o rejestrację pojazdu możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony wniosek: "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację – wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29)

2. Zabierz ze sobą
- dowód osobisty lub paszport dodatkowo w przypadku braku zameldowania w Szczecinie dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie,
Dodatkowo:
- w przypadku, kiedy kupiłeś pojazd na firmę przynieś umowę spółki cywilnej oraz jeśli masz możliwość wydrukowania - wypis z KRS, zaświadczenie z CEiDG przyśpieszy to załatwienie sprawy
- pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu,
- polisa OC.

3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• dowód własności pojazdu, np. umowa zakupu, faktura, rachunek itp. (nie dotyczy przerejestrowania pojazdu z innego urzędu na tego samego właściciela z powodu zmiany jego miejsca zamieszkania),
jeśli kupiłeś nowy pojazd nie zarejestrowany w kraju do wniosku musisz dołączyć świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (dotyczy pojazdu nowego zakupionego w kraju) - patrz też ważne informacje nr 9 i 10,
• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (zbędne, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym widnieje informacja o ważnym badaniu technicznym),
• dowód rejestracyjny lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu, jeśli pojazd był już zarejestrowany (w przypadku gdy zagubiłeś dowód rejestracyjny musisz załączyć zaświadczenie wydane przez urząd gdzie ostatnio był pojazd zarejestrowany)
• tablice rejestracyjne lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa:
- za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków),

2. Opłata za rejestrację:
Samochód, autobus, ciągnik samochodowy - 160,00 zł
Motocykl, quad – 120,00 zł
Przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 120,00 zł
Motorower - 110,00 zł
Tablice indywidualne - 1000,00 zł
Jeśli pojazd jest już zarejestrowany w Polsce możesz zostawić sobie dotychczasowe tablice rejestracyjne jeśli spełniają wymogi zawarte w przepisach (patrz pkt 1 ważne informacje) i wówczas koszt rejestracji będzie wynosił:
- 66,50 zł – opłata administracyjna
• W przypadku gdy brak jest miejsca w dowodzie rejestracyjnym w rubryce „Adnotacje urzędowe” a wnioskujesz o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego dodatkowo należy uiścić opłatę za wydanie pozwolenia czasowego w wysokości: 13,50 zł opłaty administracyjnej.

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiana sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewów z wpisanym w tytule rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

- opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
- opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA

W dniu rejestracji otrzymasz tablice rejestracyjne oraz pozwolenie czasowe ważne do 30 dni. Przed upływem ważności pozwolenia czasowego zgłoś się po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego. Jeśli dowód będzie gotowy do odbioru otrzymasz SMS na numer telefonu podany we wniosku o rejestrację pojazdu. Możesz również sam sprawdzić stan realizacji produkcji dowodu na stronie www.info-car.pl

WAŻNE INFORMACJE

1. Możesz zostawić dotychczasowe tablice rejestracyjne jeśli tablice są utrzymane w należytym stanie i są czytelne ale musisz dostarczyć je do ponownej legalizacji. Legalizacji i możliwości zostawienia nie podlegają tzw ”czarne” tablice oraz białe tablice posiadające znaczek polskiej flagi.
2. Możesz nie mieć dowodu rejestracyjnego jeśli kupiłeś pojazd po przepadku rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
3. Możesz nie mieć dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych jeśli kupiłeś pojazd od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.
4. Jeśli pojazd kupiłeś osoby, która nie jest wpisana w dowód rejestracyjny, do wniosku musisz dołączyć wszystkie kolejne dokumenty przenoszące własność pojazdu, zaczynając od osoby z dowodu rejestracyjnego.
5. Nie musisz przy rejestracji wymieniać dowodu rejestracyjnego oraz dostarczać tablic rejestracyjnych jeśli zmieniają się tylko dane współwłaściciela pojazdu wpisane w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE”. Możemy dopisać lub wykreślić właściciela pojazdu ( jeśli pojazd jest u nas już zarejestrowany) i wtedy zapłacisz 10,00 zł.
6. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
7. Możemy wydać tablice rejestracyjne zmniejszone jeśli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych (tablic takich nie wydajemy dla motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej i pojazdów „samochodowy inny”).
8. W przypadku zmiany w zakresie współwłasności pojazdu pomiędzy małżonkami dowodem własności jest albo darowizna wyłączająca pojazd z majątku wspólnego skutkująca rejestracją pojazdu na jednego małżonka w miejsce drugiego/obydwu albo oświadczenie o przynależności pojazdu do majątku wspólnego skutkujące rejestracją pojazdu na obu małżonków w miejsce jednego. Wzory obu dokumentów - w załączeniu.
9. W przypadku darowizny pojazdu należącego do majątku wspólnego darczyńcami muszą być obaj małżonkowie niezależnie od tego czy pojazd został nabyty lub zarejestrowany na jednego z małżonków. Dopuszczalna jest umowa darowizny zawarta przez jednego z małżonków jeśli została potwierdzona przez drugiego małżonka.
10. Jeśli od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży kupiłeś sprowadzony z terytorium Unii  Europejskiej i nie zarejestrowany w kraju samochód osobowy, samochód specjalny lub ciężarowy o masie całkowitej do 3,5 t, pojazd rodzaju „samochodowy inny” (tzw. quad), do wniosku musisz dołączyć dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy. Dokumenty te mogą być zastąpione oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię tych dokumentów.
11. Jeśli od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami kupiłeś sprowadzony spoza terytorium Unii Europejskieji nie zarejestrowany w kraju pojazd, do wniosku musisz dołączyć dowód odprawy celnej przywozowej, który może być zastąpiony adnotacją przedsiębiorcy na dowodzie własności pojazdu określającą datę i numer dowód odprawy celnej przywozowej oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 72, 74 ust. 1 i art. 78 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
• § 2 ust. 1-6 oraz § 4 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (tablicy) i ich wtórników (Dz. U. z 2022 r. poz. 1848).
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/09/01
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/06/30 09:13:39
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/30 09:13:39 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/30 09:08:34 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/10/10 08:54:28 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/13 09:21:12 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/09 12:45:56 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/09 11:54:40 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/09 11:53:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/02/15 14:24:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/01/28 11:39:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/11/18 10:57:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/11/18 10:55:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/01/14 09:45:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/12/03 14:11:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/10/13 07:43:37 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/02/14 11:06:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/12 13:10:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/12 13:07:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/18 07:25:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 16:57:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/15 09:46:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/05 12:26:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/07/20 15:09:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/28 10:59:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:58:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/30 10:26:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/06 08:41:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/25 09:08:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/21 14:48:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/01/26 13:08:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/19 14:02:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/17 07:48:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/09/01 10:16:35 nowa pozycja