Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXI
Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowod. budową urządzeń infrastr. tech. – postępowanie wszczynane z urzędu

Podstawa prawna: art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2 Uchwały nr IV/109/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 26 marca 2019 r., poz. 1595).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Brak, postępowanie wszczynane z urzędu.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.
Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI

Do spraw, w których warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo warunki do korzystania z wybudowanej drogi zostały stworzone przed dniem obowiązywania Uchwały nr IV/109/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 26 marca 2019 r., poz. 1595), stosuje się przepisy uchwały nr XLVII/906/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r. nr 1 poz. 8), zmienionej Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XV/397/07 z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r. nr 121 poz. 2256).


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk