Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
  wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-II
Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu dożywotniego użytkowania lub gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę rolniczą lub emeryturę

Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U.1989.10.53), art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolniików (Dz.U. 2017.2336 ze zm.) 

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu dożywotniego użytkowania lub gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę rolniczą lub emeryturę” (WMiRSPN-2).
2. Załączniki:

 •  aktualny wypis z księgi wieczystej nieruchomości (budynkowej),
 • decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O niezałatwieniu sprawy w terminie wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Niezałatwienie sprawy w terminie może być uzależnione od podjęcia dodatkowych rozstrzygnięć przez inny organ lub sąd.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk