przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XLV
Udzielenie 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów

Podstawa prawna: ustawa z 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o udzielenie 99% bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów” (WZiON–40).
2. Załączniki:
W zależności od rodzaju uprawnienia do otrzymania 99% bonifikaty:
1) kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
2) kopia Karty Dużej Rodziny,
3) kopia książki inwalidy wojennego,
4) kopia karty kombatanta,
5) kopia zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej,
6) orzeczenie potwierdzające pieczę (opiekę prawną) nad osobą ubezwłasnowolnioną,
7) dokument potwierdzający przedstawicielstwo ustawowe osoby niepełnosprawnej.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa - 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Bonifikaty 99% od opłaty jednorazowej, udziela się na pisemny wniosek złożony przez:
a) osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkujących w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych tych osób,
b) członków rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
c) inwalidów wojennych i wojskowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
d) kombatantów oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
e) świadczeniobiorców do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub ich opiekunów prawnych.
2. powyższa bonifikata przysługuje jeżeli wyżej wymienione osoby są właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.
3. niedostarczenie przez wnioskodawcę wymaganych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, co oznaczać będzie nieprzyznanie bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
wytworzono:
2019/09/11
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/28 08:09:51
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/28 08:09:51 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/28 08:02:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/20 13:53:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 13:31:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 11:08:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/09/11 13:43:50 nowa pozycja