Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-VII
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania

Podstawa prawna: art. 31 w związku z art. 27 ust. 1 oraz art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r., poz. 657 t.j.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony i podpisany formularz "ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM" lub "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
2. Załączniki:
• pisemne wyjaśnienie dotyczące przyczyn braku potwierdzenia pobytu osoby w lokalu.
3. Do wglądu:
• obywatel Polski - dowód osobisty lub paszport,
• cudzoziemiec – właściwy dokument zezwalający na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty są wymienione przy odpowiednich procedurach: zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały – procedura X, zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy – procedura VI.
W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
• pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
• dowód osobisty lub paszport pełnomocnika,
• w przypadku reprezentowania cudzoziemca, pełnomocnik przedkłada właściwy dokument zezwalający na pobyt cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II.OPŁATY:

Brak.

III.TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu).

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI.UWAGI:

1. Procedurę VII – „Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania” stosuje się w przypadku gdy wnioskodawca nie może uzyskać na formularzu "ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM" lub "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM" potwierdzenia faktu zamieszkiwania dokonanego przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. W tej sytuacji zameldowanie następuje w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania we wskazanym w formularzu lokalu.
2. W przypadku pobytu czasowego należy podać czasokres zameldowania.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk