Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XVIII
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m

Podstawa prawna: Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1137, z 2019 r. poz. 1716) z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 17 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 763), Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 248).
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

• formularze wniosków wraz dokumentami są dostępne na stronie internetowej - http://http//www.ums.gov.pl/projekty_unijne/Reja24/formularze.zip ,
• dowód własności jednostki pływającej,
• potwierdzenie wniesienia opłaty.


UWAGA:
Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można także złożyć w wersji elektronicznej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej pod adresem https://interesant.reja24.gov.pl .
 

II. OPŁATY:

• za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
• za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
• za wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
• rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, dla którego wpis do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów utraciły ważność – 60 zł,
• za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających
o długości do 24 m - 15 zł
Opłatę za dokonanie powyższych czynności można uiścić w kasie Urzędu, za pośrednictwem Banków, Poczty lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. nr 40 1020 4795 0000 9002 0442 3075

• za pełnomocnictwo - 17 zł
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:
• ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych,
• ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

VI. UWAGI:

KOMUNIKAT:
Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb na wodach śródlądowych na podstawie dotychczasowej ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168.), odbywała się wyłącznie do 31 lipca 2020 r. Przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2168) w części dotyczącej rejestracji łodzi i pontonów zostały uchylone. Powyższe zmiany związane są bezpośrednio z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. 2018 r. poz. 1137, z 2019 r. poz. 1716) - zgodnie z nimi obowiązkowi rejestracji podlegają wyłącznie:
• jachty oraz inne jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb o długości
powyżej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW (20,4 KM),
• jednostki pływające używane do połowów rybackich,
• jednostki pływające przeznaczone do uprawiania żeglugi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiadają innej niż polska przynależności.
Obowiązkowi rejestracji nie podlega:
• jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
• jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
• deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
OPIS PROCEDURY:
• Rejestracji jednostki pływającej dokonuje organ rejestrujący, wpisując jednostkę do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zwanego dalej "rejestrem", oraz nadaje jej numer rejestracyjny i wydaje dokument rejestracyjny.
• W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego.
• Jeżeli jednostka pływająca jest przedmiotem współwłasności, wnioski, o których mowa w ust. 2, może złożyć każdy współwłaściciel, przedkładając pełnomocnictwo do działania w imieniu pozostałych współwłaścicieli.
• Dokonując rejestracji jednostki pływającej, która nie posiada numeru identyfikacyjnego ani indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI), organ rejestrujący nadaje jej indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej.
• Z chwilą zarejestrowania jednostka pływająca uzyskuje polską przynależność. Dokument rejestracyjny jest dowodem polskiej przynależności jednostki pływającej.
• Właściciel jednostki pływającej otrzymuje wraz z dokumentem rejestracyjnym unikalny kod umożliwiający wprowadzenie do rejestru informacji.
• W przypadku utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego wtórnik tego dokumentu wydaje, na wniosek właściciela, organ rejestrujący. Do wniosku dołącza się oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego.
• Powyższe oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uwaga:
Rejestracja na nowych zasadach odbywać się będzie w starostwach oraz w miastach na prawach powiatu, odpowiedzialnych wcześniej za rejestrację sprzętu do połowu ryb oraz w polskich związkach sportowych: Polskim Związku Żeglarskim oraz Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego.


Sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb, o długości powyżej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej 15 KW zarejestrowany na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym Dz. U. 2019 r. poz. 2168) będzie wymagał ponownej rejestracji.

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:
1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
2. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
3. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego wyżej określonego.
Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia 1 sierpnia 2020 r.


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk