Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Urząd Stanu Cywilnego
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
    usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-XXVII
Wydanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy celem pochowania ich na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinie

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866). Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z póź. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy” (USC-18).
2. Załączniki:
a) odpis aktu zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon i wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej (przetłumaczony na język polski),
b) „Oświadczenie osoby o uprawnieniu do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich” (USC-19),
c) „Upoważnienie do załatwienia wszelkich formalności związanych ze sprowadzeniem zwłok/szczątków ludzkich” (USC-20),
d) pełnomocnictwo (w przypadku, kiedy wnioskodawcą nie jest osoba uprawniona).
3. Do wglądu:
• dowód osobisty wnioskodawcy.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 3 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Prawo do pochowania zwłok ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek/(ka); krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4. stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1. stopnia (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687).
2. Sprawy załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w pokoju 220 tel. 91 4245219


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk