Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WOś-X
Wpis innej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego) do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne

Podstawa prawna: art. 181 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1520).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego)" (WOś-11).
 2. Załączniki:
  • wypis z dowodu osobistego wnioskodawcy, w przypadku gdy organem prowadzącym szkołę/placówkę będzie osoba fizyczna,
  • kserokopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, gdy organem prowadzącym będzie osoba prawna,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, np.: akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użytkowania, itp.,
  • pozytywna opinia właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, wydanych w zakresie ich właściwości, o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, uwzględniających warunki, o których mowa w § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2020 r. poz. 1520 ze zm.),
  • informacja organu prowadzącego o wyposażeniu lokalu, w którym prowadzone będą zajęcia, w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia),
  • projekt organizacji wychowania przedszkolnego (zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia),
  • kopie dokumentów dotyczących kwalifikacji pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia w innej formie wychowania przedszkolnego,
  • informacja organu prowadzącego, że nauczyciele prowadzący zajęcia w punkcie lub zespole oraz inne osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac, wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia),
  • informacja organu prowadzącego o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • "Zgłoszenie danych niezbędnych do wpisania szkoły/placówki oświatowej do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej" (WOś-3b).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub decyzji o wykreśleniu wpisu stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin.

VI. UWAGI:

1. Miejsca złożenia wniosku – w Kancelarii na Sali 62 w Biurze Obsługi Interesantów.
2. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Szczecinie oraz organowi podatkowemu.
 


Od 1 września 2018 roku uruchomiony został program komputerowy „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”. Program służy przede wszystkim gromadzeniu danych stanowiących podstawę comiesięcznych wypłat dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz naliczaniu kwot dotacji należnych ww. podmiotom za dany miesiąc.

Wdrożenie Programu ODPN odbywa się na podstawie zapisów uchwały Nr XLIII/1252/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Jak wynika bowiem z ww. uchwały, w przypadku udostępnienia przez organ dotujący dedykowanego systemu informatycznego, organ prowadzący zobowiązany jest przekazywać Załączniki Nr 1-7 do niniejszego Trybu – w wersji elektronicznej.

Działanie Programu ODPN zgodne jest z obowiązującym w Gminie Miasto Szczecin trybem udzielania i rozliczania dotacji. Dlatego też dane stanowiące podstawę do wypłaty dotacji za dany miesiąc winny być przez niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki wprowadzone do Programu w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

Aplikacja ODPN dostępna jest drogą internetową, po uruchomieniu strony https://szczecin.odpn.pl/Logowanie.aspx, a następnie zalogowaniu się w programie. Instrukcja do programu ODPN dostępna jest pod adresem http://pomoc.odpn.pl/odpn/placowka/all/html/

Wniosek o nadanie dostępu do Programu „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2016/04/19, odpowiedzialny/a: Iwona Potrykus, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/03/29 12:30:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/29 12:30:06 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/17 08:58:25 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/17 08:48:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/06 12:31:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/06 12:26:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/10/02 11:44:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/10/02 10:01:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/10/02 09:55:37 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2017/02/14 10:50:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/06/09 15:05:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/19 11:08:46 nowa pozycja