przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXVIII
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości” (WZiON-30).
2. Załączniki:
• Dokumenty potwierdzające uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy osób zwolnionych z opłaty za przekształcenie),
• Dokumenty potwierdzające, że jest się następcą prawnym uprawnionego użytkownika wieczystego (dotyczy następców prawnych użytkownika wieczystego).

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji – 10,00 zł,
• za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem – 5,00 zł,
• za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 910 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się:
• W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – do Wojewody,
• W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku stosuje się przepis art. 199 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, zaś w przypadku braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Skutkiem decyzji o przekształceniu musi być „likwidacja” całego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Nie ma więc możliwości wydawania odrębnych decyzji w odniesieniu do poszczególnych udziałów. Przekształceniu w prawo własności może podlegać tylko użytkowanie wieczyste jako całość, nigdy zaś pojedynczy udział w prawie użytkowania wieczystego z pominięciem pozostałych udziałów w tym prawie.
2. W przypadku braku dokumentów niezbędnych do ustalenia stanu prawnego nieruchomości, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2015/11/02
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/28 14:58:34
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/28 14:58:34 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/28 14:32:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 13:14:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:35:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:30:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 10:00:20 nowa pozycja