Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XXVI
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Podstawa prawna: art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 184 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów" (WOŚr-13), który powinien zawierać:

1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2. adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3. informację o tytule prawnym do instalacji,
4. informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
5. ocenę stanu technicznego instalacji,
6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
9. informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,
11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
12. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
13. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
14. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191 a ustawy,
15. czas, na jaki ma być wydane pozwolenie,
16. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osoba fizyczną,
17. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
18. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości. Rodzaje odpadów należy określić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).
19. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
20. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
21. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
22. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowania odpadów.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

• za wydanie decyzji od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 2 011,00 zł (część III pkt 40 ppkt 1),
• za wydanie decyzji od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedmioty wykonujące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506,00 zł (część III pkt 40 ppkt 2),
• za wydanie decyzji od pozostałych – 506,00 zł (część III pkt 40 ppkt 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie albo powyżej 5 tysięcy Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
2. Przez pojęcie instalacji rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może powodować emisję.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk