przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LIII
Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy taksówką

SCHEMAT KONTROLI

• otrzymasz zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli,
• przygotowujesz dokumenty do kontroli,
• wybierasz miejsce kontroli (Urząd Miasta, biuro rachunkowe, siedziba lub miejsce wykonywania działalności), poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
• rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
• po zakończeniu otrzymasz protokół z kontroli,
• kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

PRZYGOTUJ

1. Imienny wykaz kierowców.
2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy taksówki.
3. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy taksówki.
4. Prawo jazdy wydane w kraju.
5. Zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców. W przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej dodatkowo zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia. Zaświadczenie jest ważne tylko miesiąc od daty jego uzyskania.
6. „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) - dotyczy członków zarządu osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
7. „Wykaz pojazdów” (BOI-49).
8. Dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe zawierające wpis o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówka (wpis „TAXI”).
9. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania pojazdem.
10. Ważny dowód legalizacji taksometru, jeżeli występuje.
11. Dokument potwierdzający, iż przedsiębiorca nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej objętej licencją, na skutek okoliczności zależnych od niego przez okres powyżej sześciu miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia kontroli (np. paragony z kasy fiskalnej lub z aplikacji).
12. Umowę spółki cywilnej, jeżeli dotyczy.
13. Książkę kontroli przedsiębiorcy.

W trakcie kontroli sprawdzeniu podlega również prawidłowe oznakowanie pojazdu wymienionego w wypisie (Uchwała Nr XLI/773/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek), oraz zgodność cennika usług z Uchwałą Nr XLII/1163/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2022 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina.

OPŁATY

Nie pobiera się.
Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł, zwolnione z opłaty są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu lub zstępnemu lub rodzeństwu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

SPRZECIW OD CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli lub , wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu bądź (np. przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli), przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców do organu kontrolującego. Sprzeciw wymaga uzasadnienia i jest wnoszony się na piśmie. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz.U.2024.236), ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U.2022.2201 ze zm.).

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interestantów
wytworzono:
2015/08/28
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/05/08 09:23:12
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/05/08 09:23:12 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2024/02/14 12:13:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/09 11:18:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/11 13:14:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/07 14:47:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:41:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/31 11:15:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:12:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:25:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/21 11:46:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/18 10:53:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/18 10:31:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:45:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/08/28 08:50:15 nowa pozycja