panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LIII
Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy taksówką

Podstawa prawna: rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). Art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.). Uchwała Nr XX/356/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecin. Uchwała Nr XLI/773/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Aktualne na dzień kontroli dokumenty, pisemne wyjaśnienia i inne nośniki informacji oraz wszelkie dane mające związek z kontrolą, w tym:

1. Licencja.
2. Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
3. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.
4. Dokument potwierdzający, iż przedsiębiorca nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej objętej licencją ponad 6 miesięcy lub 12 miesięcy np.:
     a.zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt płacenia podatku przez przedsiębiorcę,
     b.zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające fakt płacenia składek przez przedsiębiorcę,
     c.raporty z kasy fiskalnej.
5. W przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia kierowcę/kierowców oraz osobiście wykonuje przewozy potwierdzenie spełniania przez kierowców wykonujących przewozy warunków ustawy o transporcie drogowym i ustawy prawo o ruchu drogowym:
     a.prawo jazdy,
     b.orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
     c.orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
     d.umowa o pracę/umowa zlecenie zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a kierowcą,
     e.zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność lub oświadczenie stwierdzające niekaralność,
     f.zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką.
6. Okazanie w umówionym miejscu pojazdu wymienionego w licencji wyposażonego w:
     a.taksometr - świadectwo legalizacji taksometru do wglądu,
     b.cennik usług,
     c.hologram,
     d.identyfikator,
     e.dodatkowe oznakowanie taksówki.
7. Książka Kontroli przedsiębiorcy.
 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Zawiadomienia nie stosuje się w zakresie kontroli przemieszczających się środków transportu.
Czas trwania wszystkich kontroli przedsiębiorcy nie może przekroczyć:

• w przypadku mikroprzedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 10 pracowników – do 12 dni,
• w przypadku małego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 50 pracowników – do 18 dni,
• w przypadku średniego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 250 pracowników – do 24 dni,
• w przypadku pozostałych przedsiębiorców – do 48 dni.
 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

VI. UWAGI:

1. Rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność, oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej.
4. Stwierdzając uchybienia organ udzielający licencji wzywa przedsiębiorcę do usunięcia uchybień bądź cofa licencję.
5. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.
 


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk