Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XIII
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podstawa prawna: art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.). Art. 2 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki Majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres nie dłuższy niż trzy lata (z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami” (WMiRSPN-8) podpisany przez wszystkich właścicieli lokali położonych w danej nieruchomości lub uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie nabycia gruntu w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami z załączoną imienną listą wszystkich właścicieli lokali.
2. Załączniki:
• dwa aktualne egzemplarze mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500,
• aktualny odpis z KRS (gdy wnioskodawcą jest osoba prawna).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 413 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Wniosek o sprzedaż lub nabycie w użytkowanie wieczyste gruntu przynależnego powinni złożyć wszyscy właściciele lokali położonych w danej nieruchomości.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia pod rygorem nierozpatrzenia wniosku.
3. Koszty operatu szacunkowego ponoszą wnioskodawcy.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk