Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BGM-VII
Kopia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (działki)

Podstawa prawna: art. 73 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Wniosek o wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (działki)" (BGM-7).
  2. Załączniki:
    • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z KW lub akt notarialny),
    • kopia aktualnego odpisu z KRS-u (osoby prawne) – oryginał do wglądu*.

* w przypadku składania e-formularza należy przedłożyć załączniki przy odbiorze kopii decyzji.

II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy okazać przy odbiorze kopii decyzji.

Opłata skarbowa:

  • za każdą rozpoczętą stronę kopii decyzji - 5,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część II pkt 4).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  1. W przypadku wydania postanowienia o odmowie, stronie służy zażalenie, które wnosi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura).
  2. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk