panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Obsługi Interesantów
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
  boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCV
Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Miasto Szczecin

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• za pośrednictwem skrzynki podawczej (urny) znajdującej się w lewym skrzydle Urzędu w przedsionku przed salą Sesyjną (na prawobrzeżu: przy wejściu do Filii Urzędu Miasta, ul. Rydla 39-40). Urna dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
• za pośrednictwem platformy EPUAP.

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie, zadzwoń pod numer telefonu: 91-42-45-604 lub 91-42-45-848.
Odebrać dokumenty będziesz mógł:
• za pośrednictwem poczty,
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika.

PRZYGOTUJ

1. „Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Miasto Szczecin” (BOI-46).
2. Do wniosku dołącz:
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) - dotyczy członków zarządu osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

 • zaświadczenie to jest ważne tylko miesiąc od daty jego uzyskania,
 • obowiązuje ono zarówno przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz,

• kserokopia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz),
• kserokopia badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz),
• kserokopia dowodu(-ów) rejestracyjnego(-ych) pojazdu(-ów) zawierającego wpis o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówka (wpis „taxi”),
• kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania pojazdem (pojazdami), którym ma być wykonywany transport osób,
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
• kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wspólnicy spółki cywilnej chcą uzyskać wspólną licencję),
• „Wykaz pojazdów” (BOI-49).
3. Oryginały dokumentów do wglądu.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata za udzielenie licencji wynosi:
• 200 zł - na okres od 2 do 15 lat,
• 250 zł - na okres od 16 do 30 lat,
• 300 zł - na okres od 31 do 50 lat.
2. Opłata w wysokości 11% od podstawy – za każdy wydany wypis dla pojazdu zgłoszonego do licencji.
3. Opłata za hologram (dla każdego zgłoszonego pojazdu) - 9,10 zł.

Te opłaty możesz zapłacić w kasach Urzędu (zlecenie wpłaty przekaże urzędnik podczas przyjmowania wniosku) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 j.t. ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 ze zm.), uchwała nr XLI/773/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2005 r. Nr 60, poz. 1344).

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk