przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 110, fax +48 91 42 45 690
    wzkiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZKiOL-XIX
Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zgody na wykonywanie lotu / lotów w granicach administracyjnych miasta Szczecin na wysokości mniejszej niż 1500 m nad poziomem terenu, w tym przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego w ramach uroczystości państwowych

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 5 i 6 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów i ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. z 2019 r. poz. 617).

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin realizuje zadania w zakresie wydawania zgody na wykonywanie lotu/lotów nad obszarem Szczecina w granicach administracyjnych miasta Szczecin, na wysokości mniejszej niż 1500 m nad poziomem terenu, w tym wykonywanych przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego w ramach uroczystości państwowych.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zgody na wykonywanie lotu nad obszarem Szczecina w granicach administracyjnych miasta Szczecin na wysokości mniejszej niż 1500 m nad poziomem terenu, w tym przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego
w ramach uroczystości państwowych” (WZKiOL-20 (osoby prawne), WZKiOL-21 – (osoby fizyczne)),
2. W przypadku wykonywania operacji uznawanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu operacji uznawanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka, do wniosku należy dołączyć kopię stosownego zezwolenia SPO HR (zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, ang. authorisation of high risk commercial specialised operations) wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
3. Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona przez notariusza kopia; w przypadku gdy pełnomocnikiem jest radca prawny, adwokat – poświadczony przez nich odpis pełnomocnictwa) – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2009 r. o opłacie skarbowej - z chwilą złożenia pełnomocnictwa w tutejszym organie wnioskodawca zobowiązany jest uiścić opłatę skarbową od złożenia tego dokumentu w wysokości 17 zł. Nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia pełnomocnictwa wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty tej opłaty skarbowej. W przypadku gdy pełnomocnikiem jest radca prawny albo adwokat mogą oni złożyć uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
 - Za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł – tylko w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta Szczecin lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem banków bądź poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek należy złożyć pisemnie na adres Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urząd Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wzkiol@um.szczecin.pl nie później niż na 7 dni przed planowanym lotem nad obszarem miasta Szczecin w jego granicach administracyjnych.

Zgodę Prezydenta Miasta Szczecin wydaje się w terminie 7 dni licząc od daty złożenia wniosku w wersji papierowej lub elektronicznej. Zgoda Prezydenta Miasta Szczecin na wykonanie lotu nad obszarem miasta Szczecin w jego granicach administracyjnych jest wydawana na okres wnioskowany przez operatora, z zastrzeżeniem, że może ona obowiązywać maksymalnie do końca danego roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

VI.UWAGI:

Statkiem powietrznym zgodnie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235 ze zm.) jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów i ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. z 2019 r. poz. 617) w polskiej przestrzeni powietrznej wprowadza się zakaz wykonywania lotów nad obszarami miast w ich granicach administracyjnych o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 na wysokości mniejszej niż 1 500 m nad poziomem terenu. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 ww. Rozporządzenia zakazu tego nie stosuje się do lotów wykonywanych na zlecenie albo za zgodą burmistrza (prezydenta) miasta. Dodatkowo zgodnie § 5 ust. 1 pkt 6 tego Rozporządzenia zakazu wykonywania lotów nie stosuje się do lotów wykonywanych przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego w ramach uroczystości państwowych pod warunkiem uzyskania zgody burmistrza (prezydenta) miasta.

Podmiot planujący wykonywanie ww. lotu / lotów jest obowiązany wystąpić do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie zgody na ww. loty. Wniosek należy składać w formie papierowej w kancelarii BOI – sala 62 lub sekretariacie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności pok. 52 bądź pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin bądź w formie elektronicznej na adres wzkiol@um.szczecin.pl (liczy się data wpływu wniosku do urzędu). Dokumentacja winna być podpisana w taki sposób, aby wprost wynikała z niej tożsamość osoby podpisującej (podpis własnoręczny, podpis osobisty, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany wnioskodawcy bądź osoby przez niego upoważnionej na podstawie przedłożonego do sprawy pełnomocnictwa).
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
wytworzono:
2023/07/05
odpowiedzialny/a:
Witold Daniłkiewicz
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/07/05 09:49:50
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/07/05 09:49:50 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/07/05 09:46:16 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/07/05 09:45:42 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/07/05 09:19:49 nowa pozycja