przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXIII
Szczecińska Karta Rodzinna

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• w Urzędzie Miasta w pokoju 36, Plac Armii Krajowej 1, bilet z literką „L” – biletomat przed wejściem do pokoju 36 lub po uprzednim umówieniu się na wizytę przez Internet https://rezerwacjaboi.um.szczecin.pl
lub telefonicznie pod nr tel. 91 42 45 000 – umówiony bilet należy pobrać z biletomatu przed wejściem do pokoju 36
• w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40 przy stanowisku 25, bilet z literką „K” - biletomat przed wejściem do Sali Obsługi,
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
• za pośrednictwem platformy ePUAP.
Karty możesz odebrać/przedłużyć po upływie 10 dni w kasie biletowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego na Bramie Portowej (jeśli wniosek został złożony w Urzędzie Miasta Szczecin) lub w kasie na pętli Turkusowa (jeśli wniosek został złożony w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu)

PRZYGOTUJ

1. "Wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR)" (BOI-72).
2. Do wniosku dołącz:
• Aktualne zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5) osób ubiegających się o kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone (nie dotyczy wniosków o wydanie wtórnika)
• Jeżeli nie masz meldunku w Szczecinie – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Szczecina - oryginał do wgladu
• Jeżeli wniosek dotyczy dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – dokument potwierdzający orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - oryginał do wglądu
• Jeżeli wniosek dotyczy dzieci/osób przebywających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej - oryginał do wglądu
• Jeżeli wniosek dotyczy osób pełnoletnich, przebywających w dotychczasowej rodzinnej formie pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, o których mowa w art. 37 ustęp 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – oświadczenie potwierdzające ten fakt
• w przypadku działania przez pełnomocnika dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty

ILE ZAPŁACISZ

Wyrobienie Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR) jest bezpłatne.
W przypadku utraty lub zniszczenia karty opłata za wtórnik wynosi 10 zł – zapłacisz ją przy odbiorze w ZDiTM.
Opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo). Tą opłatę możesz zapłacić
w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA

Do 10 dni.

WAŻNE INFORMACJE

1. Prawo do posiadania SKR przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, zamieszkującej na terenie Gminy Miasto Szczecin, jak również funkcjonującej na terenie innego powiatu w rodzinnej formie pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego zorganizowanej na potrzeby Gminy Miasto Szczecin, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na swoim utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci:
• w wieku do ukończenia 18 roku życia;
• w wieku do ukończenia 24 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole gimnazjalnej, ponad-gimnazjalnej lub w szkole wyższej w trybie stacjonarnym;
• bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Członkami rodziny wielodzietnej są:
• rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się również osoby sprawujące rodzinną formę pieczy zastępczej lub prowadzące placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w tym na zlecenie Gminy Miasto Szczecin oraz opiekun prawny dziecka;
• małżonek rodzica;
• dziecko - również dziecko, nad którym rodzic (rodzice) sprawuje pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinnej formie pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, o której mowa w art. 37 ustęp 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)
3. Okres ważności karty określony jest w następujący sposób:
• do dnia ukończenia 18 roku życia przez najstarsze dziecko będące członkiem rodziny wielodzietnej, które jest uprawnione do uzyskania SKR lub
• nie dłużej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o wydanie SKR - w przypadkach rodzin wielodzietnych, w których przynajmniej jedno dziecko ukończyło 18 rok życia, z wyjątkiem dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności lub
• do dnia ważności orzeczenia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności lub
• do dnia umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

UWAGA: Ważność SKR wygasa w dniu utraty prawa do jej posiadania.

4. Wniosek o wydanie karty może złożyć rodzic, opiekun prawny lub inny członek rodziny posiadający zdolność do czynności prawnych.
5. Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg, zniżek wymienionych na stronie www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl
6. Szczecińska Karta Rodzinna może pełnić funkcję biletu okresowego komunikacji miejskiej.

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu Szczecin Przyjazny Rodzinie oraz zmianie innych uchwał (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 1852, z 2012 r. poz. 1852, z 2013 r. poz. 179, z 2013 r. poz. 2860, z 2014 r. poz. 391, z 2015 r. poz. 3145), Zarządzenie Nr 332/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i korzystania oraz określenia wzoru SZCZECIŃSKIEJ KARTY RODZINNEJ, (zm. Zarządzenie Nr 346/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2016r, Zarządzenie Nr 479/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 września 2021r.)

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/04/23 08:48:41
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/04/23 08:48:41 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/08/08 13:44:11 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/02/03 11:41:08 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/02/03 10:01:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/05 11:40:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/15 07:15:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/13 07:19:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/24 08:15:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/22 15:13:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:58:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:31:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 10:01:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 12:56:35 nowa pozycja