panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXIII
Szczecińska Karta Rodzinna

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• w Urzędzie Miasta w pokoju 36, Plac Armii Krajowej 1, bilet z literką „K” – biletomat przed wejściem do pokoju 36
lub po uprzednim umówieniu się na wizytę przez Internet https://rezerwacjaboi.um.szczecin.pl  
lub telefonicznie pod nr tel. 91 42 45 000 – umówiony bilet należy pobrać z biletomatu przed wejściem do pokoju 36

• w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40 przy stanowisku 27-28, stanowiska Kancelarii - obsługa odbywa się bez konieczności pobrania biletu,

• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
• za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu w środkowym wejściu do Urzędu Miasta oraz przy wejściu do Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40.
• za pośrednictwem platformy ePUAP
 

Karty możesz odebrać/przedłużyć po upływie 10 dni w kasie biletowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego na Bramie Portowej (jeśli wniosek został złożony w Urzędzie Miasta Szczecin) lub w kasie na pętli Turkusowa (jeśli wniosek został złożony w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu)

PRZYGOTUJ

1. "Wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR)" (BOI-72).
2. Do wniosku dołącz:
• Aktualne zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5) osób ubiegających się o kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone (nie dotyczy wniosków o wydanie wtórnika)
• Jeżeli nie masz meldunku w Szczecinie – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Szczecina (w przypadku załączenia kopii ww. dokumentu załącz oświadczenie o jego zgodności z oryginałem)
• Jeżeli wniosek dotyczy dziecka, które ma ukończone 18 lat - aktualną legitymację szkolną lub studencką lub aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły lub uczelni (w przypadku załączenia kopii ww. dokumentów załącz oświadczenie o ich zgodności z oryginałem)
• Jeżeli wniosek dotyczy dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – dokument potwierdzający orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku załączenia kopii ww. dokumentu załącz oświadczenie o jego zgodności z oryginałem)
• Jeżeli wniosek dotyczy dzieci/osób przebywających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej (w przypadku załączenia kopii ww. dokumentu załącz oświadczenie o jego zgodności z oryginałem)
• Jeżeli wniosek dotyczy osób pełnoletnich, przebywających w dotychczasowej rodzinnej formie pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, o których mowa w art. 37 ustęp 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – oświadczenie potwierdzające ten fakt
• w przypadku działania przez pełnomocnika dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty

ILE ZAPŁACISZ

Wyrobienie Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR) jest bezpłatne.

W przypadku utraty lub zniszczenia karty opłata za wtórnik wynosi 10zł – zapłacisz ją przy odbiorze w ZDiTM.

Opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo). Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA:

Do 10 dni.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Prawo do posiadania SKR przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, zamieszkującej na terenie Gminy Miasto Szczecin, jak również funkcjonującej na terenie innego powiatu w rodzinnej formie pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego zorganizowanej na potrzeby Gminy Miasto Szczecin, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na swoim utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci:
• w wieku do ukończenia 18 roku życia;
• w wieku do ukończenia 24 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole gimnazjalnej, ponad-gimnazjalnej lub w szkole wyższej w trybie stacjonarnym;
• bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Członkami rodziny wielodzietnej są:
• rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się również osoby sprawujące rodzinną formę pieczy zastępczej lub prowadzące placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w tym na zlecenie Gminy Miasto Szczecin oraz opiekun prawny dziecka;
• małżonek rodzica;
• dziecko - również dziecko, nad którym rodzic (rodzice) sprawuje pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinnej formie pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, o której mowa w art. 37 ustęp 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)
3. Okres ważności karty określony jest w następujący sposób:
• do dnia ukończenia 18 roku życia przez najstarsze dziecko będące członkiem rodziny wielodzietnej, które jest uprawnione do uzyskania SKR lub
• nie dłużej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o wydanie SKR - w przypadkach rodzin wielodzietnych, w których przynajmniej jedno dziecko ukończyło 18 rok życia, z wyjątkiem dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności lub
• do dnia ważności orzeczenia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności lub
• do dnia umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

UWAGA: Ważność SKR wygasa w dniu utraty prawa do jej posiadania.

4. Wniosek o wydanie karty może złożyć rodzic, opiekun prawny lub inny członek rodziny posiadający zdolność do czynności prawnych.
5. Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg, zniżek wymienionych na stronie www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl.
6. Szczecińska Karta Rodzinna może pełnić funkcję biletu okresowego komunikacji miejskiej.

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu Szczecin Przyjazny Rodzinie oraz zmianie innych uchwał (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 1852, z 2012 r. poz. 1852, z 2013 r. poz. 179, z 2013 r. poz. 2860, z 2014 r. poz. 391, z 2015 r. poz. 3145), Zarządzenie Nr 332/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i korzystania oraz określenia wzoru SZCZECIŃSKIEJ KARTY RODZINNEJ
 

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk