przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Architektury i Budownictwa
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
    wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-I
Pozwolenie na budowę

Uwaga ! do dnia 19 września 2021 r.

Podstawa prawna: art. 28, art. 33 ust. 2 pkt , art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 tj.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o pozwolenie na budowę" (PB-1)
Do wniosku należy dołączyć:
• 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi
lub
• 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi;
do dnia 19 września 2021 r. we wniosku należy jednoznacznie wskazać wybraną opcję !
• Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" (PB-5),
• decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
• oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
• w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
• w przypadku ustanowienia pełnomocnika upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

1) Projekt budowlany powinien zawierać:
a) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie o celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
b) projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych;
c) informację o udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a - w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
d) stosownie do potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą , zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
e) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
f) informację o obszarze oddziaływania obiektu.

2) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, powinien zawierać:
a) określenie granic działki lub terenu,
b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
e) informację o obszarze oddziaływania obiektu;

3) projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać:
a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
f) charakterystykę ekologiczną,
g) informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym o projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
h) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa a art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym osób starszych- w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 4a- w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
i) informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 4a- w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
j) postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli zostało wydane;

II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę:
• budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1,00 zł (nie więcej niż 539,00 zł),
• budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14,00 zł,
• innego budynku - 48,00 zł,
• studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20,00 zł,
• budowli związanych z produkcją rolną - 112,00 zł,
• sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143,00 zł,
• sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych cieplnych oraz dróg o dług. do 1 kilometra - 105,00 zł,
• innych budowli - 155,00 zł,
• urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91,00 zł.

W przypadku wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

• na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych - 50% stawek.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na:
• budowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
• budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
• remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz.1609 ze zmianami).

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniem przestrzennym.

Do wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę którą zatwierdzono projekt budowlany (w oparciu o przepisy dotychczasowe) należy dołączyć projekt budowlany - (PB-7) art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 471).

W zależności od rodzaju inwestycji do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę mogą być wymagane uzgodnienia i dokumenty z niżej wymienionymi instytucjami:

1. Urzędem Miasta Szczecin
Adres: Szczecin - pl. Armii Krajowej 1

Wydział Ochrony Środowiska - w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamierzenia inwestycyjnego, wyłączenia terenu inwestycji z produkcji rolniczej, geologii,
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - w zakresie obrony cywilnej,
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych oraz obiektów i obszarów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

2. Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Szczecinie - w zakresie kolizyjnego usytuowania obiektów i uzbrojenia terenu.

3. Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - w zakresie projektów dróg, placów, lokalizacji sieci i przyłączy infrastruktury technicznej w granicach dróg publicznych.

4. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie - w przypadku sieci wodociągowych i kanalizacyjnych usytuowanych na terenach dróg.

5. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie lub z uprawnionym rzeczoznawcą ds. sanitarno - higienicznych - w przypadkach innych inwestycji.

6. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - w odniesieniu do stref ochrony archeologicznej, terenu Podzamcza, przyrody (drzew i krzewów) na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Architektury i Budownictwa, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Wiesława Rabińska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/11/25 07:27:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/11/25 07:27:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:05:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/19 13:32:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/02 09:14:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/30 13:12:48 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/01/05 12:24:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/11/25 13:11:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/18 13:46:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 12:29:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/16 14:10:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 08:49:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 13:48:10 nowa pozycja