Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
  wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WUiAB-I
Pozwolenie na budowę

Podstawa prawna: art. 28 i 36 w powiązaniu z art.33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę" (WUiAB-1) wraz załącznikami wymaganymi  wnioskiem, w tym:
  • 4 egzemplarze projektu budowlanego  wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi (4 egzemplarze),
  • "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" (WUiAB-12)*,
  • aktualna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • „Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” (WUiAB-28)
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,

II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę:

 • budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1,00 zł (nie więcej niż 539,00 zł),
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14,00 zł,
 • innego budynku - 48,00 zł,
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20,00 zł,
 • budowli związanych z produkcją rolną - 112,00 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143,00 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych cieplnych oraz dróg o dług. do 1 kilometra - 105,00 zł,
 • innych budowli - 155,00 zł,
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91,00 zł.

W przypadku wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszkalnej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

 • na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych - 50% stawek.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na:

 • budowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej (WUiAB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Projekt powinien zawierać:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,
 • projekt architektoniczno - budowlany,
 • stosownie do potrzeb:
  1. oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
  2. oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
 • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno - inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz innych niż określone wyżej, mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
 • w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy - ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.

W zależności od rodzaju inwestycji do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę mogą być wymagane uzgodnienia i dokumenty z niżej wymienionymi instytucjami:

1. Urzędem Miasta Szczecin
Adres: Szczecin - pl. Armii Krajowej 1

 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pozwoleń wodno-prawnych, sfer ochrony ujęć wody, geologii, wydalanych zanieczyszczeń do atmosfery,
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - w zakresie obrony cywilnej,
 • Zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków - w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych oraz obiektów i obszarów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

2. Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Adres: Szczecin - ul. Odrowąża 1- w zakresie kolizyjnego usytuowania obiektów i uzbrojenia terenu.

3. Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego  Adres: Szczecin - ul. Klonowica 5 - w zakresie projektów dróg, placów, sieci i przyłączy infrastruktury technicznej, organizacji ruchu na czas budowy.

4. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym Adres: Szczecin - ul. Wincentego Pola 6 - w przypadku sieci wodociągowych i kanalizacyjnych usytuowanych na terenach dróg.

5. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  Adres: Szczecin - ul. Wincentego Pola 6  lub  z uprawnionym rzeczoznawcą ds. sanitarno - higienicznych - w przypadkach innych inwestycji.

6. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  Adres: Szczecin - ul. Kuśnierska 20 - w odniesieniu do stref ochrony archeologicznej, terenu Podzamcza, przyrody (drzew i krzewów) na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków.

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych lub innego tytułu. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk