Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XII
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew" (WOŚr-9) właściciela lub właścicieli nieruchomości, zawierający:

• imię i nazwisko wnioskodawcy,
• oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
• rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości
• pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika
• dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej)

II.OPŁATY:

Nie pobiera się opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.

Opłata skarbowa:
• za pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - 17,00 zł. (Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 35 dni (21 dni na dokonanie oględzin, 14 dni od dokonania oględzin na wniesienie sprzeciwu przez organ).

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem tutejszego Organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI.UWAGI:

1. Zgodnie z art. 83f ust. 8, 12 usunięcie drzewa może nastąpić:

1) jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin,
2) w momencie wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia przez organ sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

2. Zgodnie z art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych przez organ oględzin usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
3. Zgodnie z art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
4. W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.:

1) krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

Załączniki:

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2017/06/20, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2020/03/12 12:37:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/03/12 12:37:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 07:53:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 08:10:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:18:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/23 08:30:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/20 08:41:10 nowa pozycja