Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BGM-XII
Decyzje o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (na podstawie pozytywnej opinii w formie postanowienia WUiAB UM Szczecin, co do zgodności z ustaleniami planu miejscowego lub z decyzją o warunkach zabudowy lub co do braku sprzeczności z przepisami odrębnymi)

Podstawa prawna: art. 93, art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości" (BGM-12).
  • W przypadku współwłasności (wieczystego współużytkowania) wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele (wieczyści współużytkownicy).
  • Jeżeli wniosek składa osoba prawna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu.
  • We wniosku należy podać datę wydania i znak postanowienia WUiAB opiniującego propozycję podziału oraz nr UNP sprawy prowadzonej w BGM na wniosek BGM-11.
 2. Załączniki:
  • oryginał postanowienia wydanego przez WUiAB UM Szczecin opiniującego pozytywnie propozycję podziału wraz ze wstępnym projektem podziału,
  • dokumentacja geodezyjna sporządzona przez uprawnionego geodetę:
   • protokół z przyjęcia granic nieruchomości wraz ze szkicem przebiegu granic,
   • wykazy zmian danych ewidencyjnych (dotyczących działki i budynków),
   • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
   • mapa z projektem podziału w odpowiedniej ilości egzemplarzy,
  • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków (w formie decyzji) w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.
Opłata skarbowa za decyzję wydaną w postępowaniu odwoławczym wynosi 10 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin (dowody wpłat/przelewów nalezy załączyć do wniosku) - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze BGM).
 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze biura.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk