Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-III
Aktualizacja oferty złożonej w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego

Podstawa prawna: art. 11-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; § 4 ust. 26 i 27 Zarządzenia Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o zaktualizowanie oferty złożonej w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego” (WK–3).
2. Załączniki:
• Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru* lub ewidencji* /pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego* (każda strona potwierdzona za zgodność z oryginałem),
• Kopia pełnomocnictw/-a do reprezentacji wnioskodawcy/-ów (jeśli dotyczy; w przypadku konieczności złożenia pełnomocnictw/-a, każda strona potwierdzona za zgodność z oryginałem),
• Zaktualizowany opis zadania* (jeśli dotyczy),
• Zaktualizowany plan i harmonogram działań* (jeśli dotyczy), w przypadku realizacji danej części zadania lub poszczególnych działań przez podmioty niebędące stroną umowy konieczne jest wskazanie z nazwy tych podmiotów,
• Zaktualizowany opis rezultatów realizacji zadania publicznego* (jeśli dotyczy),
• Zaktualizowane dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego* (jeśli dotyczy)
• Zaktualizowane zestawienie kosztów realizacji zadania dostosowane do przyznanej dotacji* (jeśli dotyczy)
• Zaktualizowane źródła finansowania kosztów realizacji zadania* dostosowane do przyznanej dotacji* (jeśli dotyczy),
• Zaktualizowane inne zapisy oferty* (jeśli dotyczy),
• Zaktualizowany plan działań promocyjnych* (jeśli dotyczy), złożony jako załącznik do oferty.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o zaktualizowanie oferty złożonej w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego, niezwłocznie po podaniu przez Biuro Dialogu Obywatelskiego wyników postępowania do wiadomości publicznej, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego, a w szczególności przed wydatkowaniem środków pochodzących z dotacji. (należy uwzględnić ewentualne poprawki; będzie brana pod uwagę data złożenia wniosku potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Uwaga:
Zleceniodawca nie ma obowiązku akceptacji złożonej aktualizacji.

*niepotrzebne skreślić


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk