przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXXIV
Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru ośrodków szkolenia kierowców

Podstawa prawna: art. 31 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.). Art. 5 i art. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r. poz. 596).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań” (BOI-86).

2. Załączniki:
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie następujących wymagań:

a) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat,

b) posiadanie odpowiednich warunków lokalowych, w tym co najmniej:
- lokalu biurowego, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywania dokumentacji związanej ze szkoleniem, oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,
- sali wykładowej wyposażonej w sprzęt i urządzenia umożliwiając prowadzenie zajęć na odległość,
- placu manewrowego, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności odgrodzony oraz który winien umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,

c) posiadanie pojazdów szkoleniowych w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C, D prawa jazdy, przy czym:
- co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy winien być własnością przedsiębiorcy lub przedmiotem leasingu,
- pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B winien być nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C winien być nie starszy niż 7 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii D winien być nie starszy niż 12 lat,

d) posiadanie pomocy i środków dydaktycznych zapewniających szkolenie zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:
- uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań,
- uzyskiwania uprawnień instruktorów,
- szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową,

e) zatrudnianie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, w tym:
- dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C – od co najmniej 5 lat,
- jednego instruktora posiadającego uprawnienie do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub B, C, D – oraz
- osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) oraz
- posiadać akredytację kuratora oświaty, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.).

• pełnomocnictwo i dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej – w przypadku działania przez pełnomocnika.

II.OPŁATY:

1. Opłata administracyjna:
• za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców – 500,00 zł.

2. Opłata skarbowa:
• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:
a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii na sali 62). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/04
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2024/02/09 10:56:35
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2024/02/09 10:56:35 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2024/02/09 10:29:04 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/10/25 10:45:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 10:10:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/10 10:39:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:35:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 10:36:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/22 12:22:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/12 10:24:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/23 13:34:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/04 10:19:46 nowa pozycja