Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WS-II
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego"(WS-2).
  2. Załączniki:
    • dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych),
    • kopie faktur, rachunków oraz dowodów wpłat potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dokumentujących pokrycie kosztów realizacji zadania z przyznanej dotacji. Kopie dokumentów księgowych należy ułożyć w kolejności zgodnej ze wskazaną w tabeli zawierające zestawienie faktur i rachunków. W przeciwnym wypadku, nieuporządkowane dokumenty będą zwracane do podmiotu składającego sprawozdanie - jeżeli umowa nakłada na zleceniobiorcę taki obowiązek,
    • raport promocyjny - jeżeli umowa nakłada na zleceniobiorcę taki obowiązek.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sprawozdanie powinno zostać sporządzone i złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Sportu (WS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk