Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Architektury i Budownictwa
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
  wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-II
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce/działkach, na których został zaprojektowany

Podstawa prawna: art. 30, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a oraz art. 29 ust 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego” (PB–2a),

2. Załączniki:

Obligatoryjne
1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą i posiadającą uprawnienia budowlane.
2. Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5).
4. Pełnomocnictwo ( jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Fakultatywne
1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca – Prawo budowlane.
2. Specjalistyczna opinia – art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca – Prawo budowlane.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej zgłoszenia, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

II.OPŁATY:

Przyjęcie zgłoszenia, od którego organ nie wniósł sprzeciwu – 1 zł za każdy 1 m² niemieszkalnej powierzchni użytkowej lecz nie więcej niż 539 zł.

Zwolnienia:
przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności górniczej lub klęsk żywiołowych.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem banków bądź poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

21 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych lub innego tytułu.  W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku, o którym mowa przerywa bieg terminu.

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

Organ dokonuje ostemplowania projektu budowlanego niezwłocznie po upływie terminu 21 dni na wniesienie sprzeciwu.

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:
- zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- budowa lub wykonywanie robót objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy.

Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji o sprzeciwie, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obiektu lub wykonanie robót budowlanych, jeżeli realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

1) Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) Pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) Pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) Wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od dnia określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Do zawiadomienia należy dołączyć:

 1. Oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
 2. W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
 3. Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Obiekty objęte zgłoszeniem podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zapewnienie wykonania tego obowiązku należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora.

udostępnił: Wydział Architektury i Budownictwa, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Wiesława Rabińska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/09/01 07:09:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:09:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/02 14:44:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/02 09:16:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/18 13:59:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 12:31:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/12 12:20:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 08:49:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 14:01:43 nowa pozycja

Wydruk