Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XLIII
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Podstawa prawna: art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 poz. 2519 ze zm.)

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” (WOŚr-26), który powinien zawierać:

• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis. W celu prawidłowego oznaczenia przedsiębiorcy do wniosku należy załączyć aktualną kopię zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej albo odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców,
• numer identyfikacji podatkowej (NIP),
• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• określenie rodzajów odbieranych odpadów komunalnych (rodzaje odpadów należy określić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
• oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Oświadczenie powinno zawierać także:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

II.OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa wynosi:
• za dokonanie wpisu – 50,00 zł (część I ust. 36 pkt 9a załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

• posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
• utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
• spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
• zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej,
• przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów,
• w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
• Określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2020/01/22, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/05/18 13:09:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/05/18 13:09:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 09:07:37 nowa pozycja