przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Rewitalizacji
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 43 51 183, fax +48 91 42 45 035
    br@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BR-III
Wydawanie zaświadczeń dot. nieruchomości gruntowej/budynku/lokalu w zakresie art. 8 i art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)

Podstawa prawna: art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie ustawy o rewitalizacji (BR-1).
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie.
3. Upoważnienie do reprezentowania strony postępowania (jeżeli dotyczy).
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za upoważnienie do reprezentowania strony postępowania.

II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:
• za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.
• za upoważnienie do reprezentowania strony postępowania (jeżeli dotyczy) – 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 - za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.
Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. Organ administracji publicznej przed wydaniem zaświadczenia może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Rewitalizacji (BR).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii Poczty Urzędu Miasta Szczecin). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

1. Organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego
3. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Rewitalizacji
wytworzono:
2019/03/26
odpowiedzialny/a:
Olga Wasieńko-Stefanowska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/09/13 08:40:27
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/09/13 08:40:27 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/18 11:58:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/24 11:43:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/02 14:51:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/27 08:31:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/26 07:50:08 nowa pozycja