panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Prezydenta Miasta
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 020, fax +48 91 42 45 120
    bpm@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BPM-V
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1446) oraz Zarządzenie Nr 228/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Na podstawie art. 21 ust. 3 ww. ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, w szczególności powinien zawierać:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, a w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile została udostępniona w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

II.OPŁATY:

Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 19 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej i wysokości opłat.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania)
a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,06 zł/odbitka,
b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,12 zł/odbitka;

2) koszt kserokopii/wydruku:
a) kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,16 zł/odbitka,
b) kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,32 zł/odbitka;

3) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,20 zł;
4) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Prezydenta Miasta (BPM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2016/06/16, odpowiedzialny/a: Piotr Wachowicz, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/08/19 11:31:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/08/19 11:31:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/14 11:07:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/07/17 14:17:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/06/16 12:51:55 nowa pozycja

Wydruk