Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XI
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 2089).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie" (WOŚr-11).

II. OPŁATY:

1. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, w przypadku gdy:
- przekazanie informacji następuje ustnie lub
- informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostają wyszukane i przekazane do wglądu w siedzibie organu administracji.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne w sytuacji, gdy:
- informacje wymagają wyszukania,
- sporządzone zostają kopie dokumentów lub danych,
- następuje przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku (np. elektroniczną - płyta CD),
- organ przesyła wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych drogą pocztową.

2. Wysokość opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
a) Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi:
- jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów – 5 zł;
- jeżeli wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów, mnoży się kwotę 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i współczynnik różnicujący 0,1.
b) Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
c) Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:
- 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej,
- 1,50 zł za stronę kopii kolorowej.
d) Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:
- (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. d, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
- (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. d, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
- (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. d, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
- (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.
e) Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.
f) Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
g) Opłaty uiszcza się w terminie 14 dni.

3. Opłaty pobierane są:
a) za zaliczeniem pocztowym – w przypadku, gdy informacja o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie jest przekazywana za pośrednictwem poczty,
b) przelewem na rachunek Urzędu Miasta – w przypadku, gdy informacja o udostępnianiu informacji o środowisku jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę.

4. Opłaty pobierane za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: Bank PKO BP S.A. 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
Termin, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.
W dniu złożenia wniosku w przypadku, gdy udostępnienie dotyczy dokumentów, o których informacje znajdują się w publicznie dostępnych wykazach danych, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.
Jeżeli odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje ze względu na wyłączenie jawności informacji z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwową, skarbową lub statystyczną, wówczas przysługuje prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

VI. UWAGI:

Bez pisemnego wniosku udostępnia się:

  • informację niewymagającą wyszukiwania,


w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/17, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/02/03 11:15:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/02/03 11:15:27 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/03 11:14:01 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/03 11:08:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/14 08:07:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 08:05:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:18:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/09 10:16:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/09 08:42:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/12 10:23:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 07:58:47 nowa pozycja