przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Społecznych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 672, fax +48 91 42 45 671
    wss@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSS-III
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin dotyczący miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682,683, 684, 830), ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901, 2270).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających", który składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory
2. Odpowiednią/odpowiednie zgodę/zgody Prezydenta Miasta Szczecin

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru lub wykazu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru lub złożenia kompletnego wniosku o wpis do wykazu.
W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia poprawnie uzupełnionego wniosku.
Po dokonaniu wpisu do rejestru lub wykazu Prezydent Miasta, w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennych opiekunów oraz dziennemu opiekunowi, będącemu osobą fizyczną, prowadzącą działalność na własny rachunek dostęp do systemu teleinformatycznego w zakresie dotyczącym:
- dokonywania odpowiednio przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust 4. pkt 5,6,8 i 10-14 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub przez podmiot zatrudniający dziennych opiekunów oraz dziennemu opiekunowi, będącemu osobą fizyczną, prowadzącą działalność na własny rachunek, którzy zostali wpisani do wykazu, samodzielnych zmian danych lub informacji, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 9-12 ustawy
- sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust.1. ww. ustawy.
2. Podmiot wpisany do rejestru lub wykazu jest zobowiązany do:
a) wystąpienia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr lub wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji, o których mowa odpowiednio w art. 27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy oraz w art. 46 ust. 2 pkt 1-5 ustawy za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory
b) dokonania zmian o których mowa odpowiednio w art. 27 ust.4 pkt 5,6,8 i 10-14 ustawy, oraz art. 46 ust. 2 pkt 9-12 ustawy w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku:
- Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia
(https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory).
2. W celu sprawdzenia zgodności danych Prezydent Miasta Szczecin przed dokonaniem wpisu może dokonać wizytacji lokalu w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi oraz żądać:
a. odpisu z odpowiedniego rejestru,
b. dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c. dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
3. Dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru może zostać odebrany przez wnioskodawcę w Wydziale Spraw Społecznych.
4. Wniosek oraz dołączone do wniosku dokumenty składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Społecznych
wytworzono:
2022/04/27
odpowiedzialny/a:
Beata Bugajska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2022/04/27 09:47:08
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2022/04/27 09:47:08 nowa pozycja